بررسی برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی کشانه ای در خلیج فارس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1263-NIGS
نویسندگان
چکیده
در سال های اخیر برداشت داده های لرزه نگاری با آزیموت باز (Wide Azimuth) مورد درخواست اغلب مفسرین لرزه ای بوده است. از طرفی در محیط های دریایی، اکثر برداشت های لرزه نگاری با استفاده از یک کشتی که چندین کشانه (Streamer) را پشت سر خود می کشد بسیار مرسوم می باشد. با توجه به اینکه در سالهای اخیر استفاده از تعداد بیشتر کشانه توسط پیمانکاران ژئوفیزیکی مرسوم شده و این افزایش تعداد کشانه از برخی جنبه ها باعث باز شدن آزیموت داده های برداشتی می شود، این تصور ایجاد شده است که شاید برداشت داده ها با تعداد کشانه بیشتر به مفهوم آزیموت باز بودن داده ها می باشد. این موضوع در مطالعه حاضر مورد تحلیل قرار گرفته و بخصوص ایرادات برداشت داده ها با تعداد کشانه زیاد در آبهای کم عمق همانند خلیج فارس نشان داده شده است. نشان داده می شود که تعداد کشانه زیاد باعث غیریکنواخت شدن نشانگر خانک ها (Bins) شده، ایجاد ردپای چیدمان برداشت در داده های لرزه ای نموده و بازتاب های کم عمق نیز دریافت نخواهند شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of Streamer Based 3D Seismic Survey in Persian Gulf
Authors
Abstract
In recent years, wide-azimuth seismic data has been demanded by most of seismic interpreters. On the other hand, in marine environments, it is much common to have seismic acquisition performed using a vessel towing a number of streamers. Given the use of increased number of streamers by geophysical contractors in recent years, and the fact that the increase in the number of streamers has ended up, in some sense, will widen the azimuth coverage of the acquired seismic data, the perception that the acquisition of seismic data using higher number of streamers will provide wide-azimuth seismic data has been emerged. This study is an attempt to analyze this subject-matter and especially it focuses on the drawbacks associated with data acquisition using an excessive number of streamers in shallow waters such as Persian Gulf. The results indicate that, excessive number of streamers not only results in non-uniformity of bin indicators, but also creates geometry foot print and prevents recording of shallow reflections.
Keywords
Wide Azimuth, 3D seismic, streamer, fold distribution, azimuth, Persian Gulf