گرادیومتری گرانی سنجی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1391-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مقاله به معرفی و کاربرد های مختلف گرادیومتری گرانی می پردازیم. انواع روش های برداشت داده های گرادیومتری مانند گرادیومتری ماهواره ای، هوایی،دریایی وزمینی معرفی و توصیح داده می شوند. روش ها و دستگاه های جدید برداشت داده های زمینی گرادیومتری که جدیدا برای آشکارسازی آنومالی های سطحی و ریز معرفی شده اند و ما آن ها را میکروگرادیومتری می نامیم از مهمترین قسمت های معرفی شده در این مقاله است.در این مقاله به معرفی و کاربرد های مختلف گرادیومتری گرانی می پردازیم. انواع روش های برداشت داده های گرادیومتری مانند گرادیومتری ماهواره ای، هوایی،دریایی وزمینی معرفی و توصیح داده می شوند. روش ها و دستگاه های جدید برداشت داده های زمینی گرادیومتری که جدیدا برای آشکارسازی آنومالی های سطحی و ریز معرفی شده اند و ما آن ها را میکروگرادیومتری می نامیم از مهمترین قسمت های معرفی شده در این مقاله است. یی وزمینی معرفی و توصیح داده می شوند. روش ها و دستگاه های جدید برداشت داده های زمینی گرادیومتری که جدیدا برای آشکارسازی آنومالی های سطحی و ریز معرفی شده اند و ما آن ها را میکروگرادیومتری می نامیم از مهمترین قسمت های معرفی شده در این مقاله است.در این مقاله به معرفی و کاربرد های مختلف گرادیومتری گرانی می پردازیم. انواع روش های برداشت داده های گرادیومتری مانند گرادیومتری ماهواره ای، هوایی،دریایی وزمینی معرفی و توصیح داده می شوند. روش ها و دستگاه های جدید برداشت داده های زمینی گرادیومتری که جدیدا برای آشکارسازی آنومالی های سطحی و ریز معرفی شده اند و ما آن ها را میکروگرادیومتری می نامیم از مهمترین قسمت های معرفی شده در این مقاله است.
کلیدواژه ها
 
Title
Gravity Gradiometry
Authors
Abstract
In this paper the different methods and applications of gravity gradiometry are described.
Different types of gravity grodiometry data such as satellite, airborne, marine and land are explained. The method of measuring land gradiometry which has been introduced recently and I name it “micro-gradiometry “ is expressed.
In this paper the different methods and applications of gravity gradiometry are described.
Different types of gravity grodiometry data such as satellite, airborne, marine and land are explained. The method of measuring land gradiometry which has been introduced recently and I name it “micro-gradiometry “ is expressed.gradiometry which has been introduced recently and I name it “micro-gradiometry “ is expressed.
In this paper the different methods and applications of gravity gradiometry are described.
Different types of gravity grodiometry data such as satellite, airborne, marine and land are explained. The method of measuring land gradiometry which has been introduced recently and I name it “micro-gradiometry “ is expressed.
Keywords
Satellite gradiometry, airborne gradiometry, marine gradiometry and micro-gradiometry