روش مقاومت ویژه مختلط در تخمین خواص پتروفیزیکی سنگ‌ها

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1298-NIGS
نویسندگان
چکیده
در اندازه‌گیری قطبش القایی در حوزه فرکانس، رسانایی ظاهری مواد متخلخل به صورت یک عدد مختلط نوشته می‌شود. بهترین رابطه برای مدل سازی اثر ماکسول - وگنر معادله ماکسول – وگنر – حنای – بروگمن است که به نظریه دیفرانسیلی محیط مؤثر مربوط است. مشخصه‌های کمی ارتباط بین خواص الکترومغناطیسی و متغیرهای هیدرولوژیکی یک موضوع کلیدی در هیدروژئوفیزیک است. در این مطالعه، تئوری محیط مؤثر استفاده شده برای مدل‌سازی این روابط در خاک و سنگ بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که دو گروه از تئوری محیط مؤثر می‌تواند به وضوح شناخته شود: گروه اول توسط قوانین ماکسول- وگنر و قانون متقارن بروگمن یا ترکیبی از هر دو مشخص می‌شود اما قابل تعمیم به فرکانس‌های پایین نیستند. گروه دوم، توسط قوانین دیفرانسیل محیط مؤثر تشکیل شده و معادله‌های ریاضی پیچیده‌تری دارند و زمانی که خواص وابسته به فرکانس مورد مطالعه قرار گرفته است، ترجیح داده می‌شوند
کلیدواژه ها
 
Title
Complex resistivity method to estimate rocks petrophysical properties
Authors
Abstract
In measuring the induction polarization in a frequency domain, the apparent conductivity of the porous material is written as a complex number. The best relation for Maxwell-Wagner's modeling is the Maxwell-Wagner-Hannai-Bruggeman equation, which relates to the theory of differential effective medium. The quantitative characteristics of the relationship between electromagnetic properties and hydrological variables is an important issue in hydrogeophysics. In this study, the theory of effective medium used to modeling of these relationships in soil and rocks is investigated. The results show that the two groups of effective medium theory can be clearly identified: The first group is characterized by the Maxwell-Wagner and the Bruggeman symmetric rule or a combination of both. These rules cannot be generalized to low frequencies. The second group is formed by differential effective medium rules. These rules have more complex mathematical equations and are preferred when frequency-dependent properties are studied.
Keywords
complex resistivity, Effective Medium theory, Hydrogeophysics, Petrophysics, Induced polarization, Apparent conductivity