بررسی فن آوری و طراحی ماهواره برای پیش بینی زلزله با محموله یونسفری

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1288-NIGS
نویسندگان
چکیده
این مقاله با هدف معرفی ظرفیت‌های فضاپایه در جهت بررسی پیش‌نشانگرهای زلزله و همچنین پیش‌بینی احتمالی آن تدوین شده است. به همین منظور، طراحی یک ماموریت نوعی با هدف بررسی برخی از پیش‌نشانگرها انجام گرفته و طراحی سیستمی محموله و ماهواره‌ی متناسب با آن ارائه شده است. برای امکان‌سنجی این طراحی، تجهیزات و زیرسیستم‌های آن با نمونه‌های موجود که مشخصاتی مشابه دارند، مقایسه شده و تطابق نسبی به تایید رسیده است. نتیجه‌ی این پژوهش، یک طرح سیستمی برای یک سیستم فضاپایه است که برخی قابلیت های لازم برای پیش‌بینی زلزله را فراهم می‌سازد. برای پیش‌بینی زمین‌لرزه کوتاه مدت به صورت عملیاتی، ماهواره‌ای با سه محموله ترکیبی شامل یک سوندر فوقانی، یک طیف‌سنج جرمی و یک مغناطیس‌سنج به منظور پایش پیش-نشانگرهای کوتاه‌مدت زمین‌لرزه، طراحی شده است. در طرح این ماهواره به محموله و پلت فرمی اشاره شده که امکان سنجی پیاده سازی آنها با ارجاع به نمونه های مشابه و تجهیزات فضایی شرکتهای معتبر، ارزش گذاری شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Design of space based platform for earth quick prediction using atmospheric precursors
Authors
Abstract
This paper studies Space-based capabilities for definition of Earthquake Precursors and Possible Prediction of this phenomenon. A nominal Mission Definition is done, then, in order to investigate some of precursors, and it is followed by Payload and Platform System Design in accordance with Mission Requirements. Implementation Feasibility is also analyzed, referring to subsystems and equipment ready in satellite market with similar specifications. These steps result in a System Design for a platform using Space Environment enabling Earthquake Prediction, to some extent. For Operational Short Time Prediction of Earthquake, the satellite shall include a payload with 3 sensors: Topside Sounder, Mass Spectrometer, and Magnetometer. The satellite payload and platform subsystems have been designed or chosen in a way to be compatible with similar products provided by credible and reliable companies in satellite industry to ensure the implementation.
Keywords
Earthquick, Precursor, Satellite, Payload