کاربرد سنجش از دور در شناسایی رخساره های کانیایی رودخانه ابهررود

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1238-NIGS
نویسندگان
چکیده
محدوده مورد مطالعه در شمال غربی ایران و شرق استان زنجان قرار داشته و یک دشت کم عرض با پوشش آبرفتی کواترنری که نوعی فرونشست تکتونیکی است را شامل می شود که توسط ارتفاعات طارم در شمال و ارتفاعات سلطانیه در جنوب منطقه احاطه گردیده است. این ارتفاعات، آثار متعددی از فعالیت های هیدروترمال در مطالعات دورسنجی بر روی تصاویر ماهواره ای سنجنده ETM+ لندست 7 نشان می دهند که منتصب به دوران ائوسن و قبل از آن می باشند که در محل تلاقی گسل ها مشاهده می گردد که منجر به تشکیل رگه های معدنی با آثار کانه زایی فلزات پایه و با ارزشی در این نواحی گردیده است. با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و روش هایی چون ترکیب رنگی کاذب742 و فرمول سه نسبتی سابینز (Sabins 1992) می توان به آثار رخساره های گرمابی-ماگمایی و مناطق امید بخش جهت بررسی های دقیقتر در منطقه پی برد.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of remote sensing for identification of mineral content in "Abhar river"
Authors
Abstract
The area of study located in the North west of Iran and East of zanjan province,and includes a low latitude plain with Quaternary alluvial cover which is the tectonic subsidence and surrounded by The highlands of "Tarom" in the north and "Soltaniyeh" in the South. This highlands shows the different effects of hydrothermal activity in remote sensing studies on satellite images of +ETM landsat sensor that belong to the Eocene era and before that. This effects observed at the intersection of the faults and led to formation of mineral veins with mineralization of base and precious metals effects in this area. By using remote sensing techniques and methods such as Pseudo-colored composition 742 and Sabins Three-Beam Formula (Sabins 1992) we can find The effects of hydrothermal-magmatic facies and promising areas for more accurate reviews.
Keywords
Sabins, band ratio, Abhar river, hydrothermal