مقایسه مدلهای مختلف نرخ کاهشی توالی پسلرزه های زمینلرزه 1396 ازگله کرمانشاه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1213-NIGS
نویسندگان
چکیده
زمینلرزه ازگله با بزرگای 7.3 با پسلرزه های فراوانی همراه بود. در این تحقیق، نرخ کاهشی توالی پسلرزه ها برای رویدادهایی با بزرگی های بیش از بزرگی های مختلف آستانه مشخص شده است. پنجره مکانی و زمانی مطابق گاردنر-کنوپوف در مربعی به طول2 درجه به مرکزیت کانون زلزله و پنجره زمانی 50 روز انتخاب شده است. نرخ های کاهشی بر اساس نرخ های کاهشی اموری، ریزنبرگ، کسیلینگر و شرباکوف محاسبه شده است. نتایج حاصل از نمودارهای نرخ کاهشی هر یک از بزرگی های آستانه نشان میدهد که بهترین نمودار برازش شده با داده های پسلرزه، نرخ کاهشی اموری برای بزرگی های آستانه بیش از 2.5 مییاشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Comparing different models of aftershock sequence rate decay for event of 1396 Ezgeleh-Kermanshah
Authors
Abstract
The earthquake of Ezgeleh with a magnitude of 7.3 was associated with a lot of aftershocks. In this research, the decay rate of the aftershock-sequence for events with the magnitudes larger than different threshold magnitudes ( Mc) is determined. The spatial and temporal windows is selected according to the Gardner-Konopov in a squares with a length of 2 degrees which is centered on the earthquake epicenter and for a time window of 50 days. The decay rates are calculated based on the decreasing rates of Omori, Reasenberg, Kisslinger, and Shcherbakov. The results of the decay rates graphs for each threshold magnitude show that the best fitted graph with data of aftershocks is a decay rate Omori for threshold magnitude greater than 2.5.
Keywords
Aftershock sequence, Reduction rate, Omori, Reasenberg, Kisslinger, Shcherbakov, Kermanshah, Ezgeleh