پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه به‌روش احتمالاتی در منطقه ایلام

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1214-NIGS
نویسندگان
چکیده
مطالعات پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه مناطق زلزله‌خیز، ‌به‌منظور توسعه دستورالعمل‌های طراحی، برنامه‌ریزی اقتصادی در مورد تلفات یک زمین‌لرزه احتمالاتی، ریسک لرزه‌ای و مدیریت آن، ضروری است و معمولا برحسب پارامتر‌های جنبش زمین در زمین‌لرزه توصیف می‌گردد، در این مطالعه، گستره °3/32 تا °4/35 عرض شمالی و °8/44 تا °49 طول شرقی ، به‌منظور پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه به روش احتمالاتی مرسوم در منطقه ایلام انتخاب شده است. پس از گردآوری اطلاعات در محدوده مورد بررسی، 7 چشمه بالقوه زمین به‌صورت پهنه‌ای در گستره موردبررسی تعیین و آستانه کامل بودن داده‌ها و پارامترهای لرزه‌خیزی در هر یک از چشمه‌های مذکور تعیین شده است. سپس با استفاده از سه رابطه کاهندگی با وزن یکسان، پارامتر جنبش نیرومند زمین محاسبه شد. نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه برای PGA در هر دو دوره بازگشت 50 و 475 سال نشان می‌دهند که بخش‌های شرقی و جنوب شرقی استان ایلام، نسبت به دیگر مناطق استان، از شتاب بیشتری برخوردارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Probabilistic seismic hazard zoning in Ilam area
Authors
Abstract
Study of seismic hazard zoning in earthquake prone regions is essential for development of structural design codes, economic planning on the loss of a probable earthquake, seismic risk estimation and management, it should be expressed in terms of earthquake ground-motion parameters. In this study, to perform seismic hazard zoning in Ilam area, an area bounded between 32.3°-35.4°N and 44.8°-49°E has been investigated. After removing dependent events from the earthquake catalog, an area source model containing 7 potential seismic sources has been detected and magnitude incompleteness of earthquake data and seismicity parameters were determined at each of the sources. Acceleration of the ground motion, calculated by three equations of prediction of the ground motion with the same weight. Hazard maps for PGA show that in both return periods of 50 and 475 years, the eastern and southeastern parts of the Ilam province are more accelerated than other parts of the province.
Keywords
Seismic hazard zoning, Ilam area, Potential seismic sources, Poisson Procedure, Foreshocks, Aftershocks