بررسی پدیده مهاجرت کلان‌زمین‌لرزه‌ها در البرز غربی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1179-NIGS
نویسندگان
چکیده
تشخیص مکان‌های مستعد رخداد کلان‌زمین‌لرزه‌ها یکی از هدف‌های اصلی علم زلزله‌شناسی است. بررسی پدیده مهاجرت زمین‌لرزه‌ها یکی از مهمترین رویکردها در بررسی‌های لرزه‌زمین‌ساختی است. در صورتی که با بررسی دقیق بتوانیم تعیین کنیم چگونه کلان‌زمین‌لرزه‌ها در طی زمان بین قطعات یا سامانه‌های گسلی تغییر مکان می‌یابند، می‌توانیم تا حد زیادی مکان‌های مستعد رخداد کلان‌زمین‌لرزه‌های آینده را حدس بزنیم. در این مقاله به بررسی مهاجرت کلان‌زمین‌لرزه‌ها در البرز غربی پرداخته شده است و در نهایت مشخص می‌شود که رخداد زمین‌لرزه 20 ژوئن 1990 رودبار، (Mw=7/4)، را می‌توان نشانه‌ای از مهاجرت جنوب شرق به شمال غرب کلان زمین‌لرزه‌ها در این ناحیه به‌حساب آورد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of Migration Phenomena for Major Earthquakes in Western Alborz
Authors
Abstract
One of the main goals of earthquake science is to identify the susceptible places of the occurrence of Major Earthquakes. Investigation of migration phenomena for earthquakes is one of the most important approaches in seismotectonic studies. If we can accurately determine how the Major Earthquakes moves over time between the Fault segments or the fault systems, we can largely determine the locations of the future Major Earthquakes. This paper studies the migration of major Earthquakes in the Western Alborz. It is most possible that the June 20, 1990, Rudbar earthquake (Mw 7.4), is a sign for the south-east to north-west migration of the Major Earthquakes in the area.
Keywords
Major Earthquake, Earhquake Migration, Seismotectonics, Fault System, Fault Segment, Western Alborz, Seismic hazard