مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر هواویز نمک نمونه‌برداری‌شده از دریاچه ارومیه بر شعاع مؤثر قطرک‌های ابر

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1292-NIGS
نویسندگان
چکیده
هواویزهای نمک، که از طریق دریاچه ارومیه وارد جوّ می‌شوند می‌توانند بر روی قطرک‌های ابر و شعاع مؤثر آن‌ها تأثیرگذار باشند و میزان بارش منطقه را دستخوش تغییرات کنند. از نمک‌های این دریاچه نمونه برداری شده است و با تشکیل ابر مصنوعی از طریق انبساط شبه بی‌دررو ، نتایج حاصل از تزریق نمک با غلظت‌های متفاوت به ابر با هواویزهای زمینه که بیانگر حذف نمک دریاچه است، مقایسه شده است. طبق نتایج به دست آمده با تزریق ذرّات نمک به درون محفظۀ ابر، غلظت قطرک‌های ابر کاهش یافته و قطرک‌ها بزرگتر می‌شوند. همچنین افزایش غلظت هواویزهای نمک درون محفظۀ ابر، شعاع مؤثر قطرک‌های ابر را افزایش داده و از این رو می‌تواند تأثیر مثبتی بر روی بارش منطقه بگذارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Laboratory study of the effect of salt aerosols sampled from Lake Urmia on the effective radius of cloud droplets
Authors
Abstract
Salt aerosols entering the atmosphere through the Lake Urmia can affect the cloud droplets and their effective radius and hence can change the amount of rainfall in this area. Salt aerosols sampled from this lake and injected to cloud chamber for the formation of artificial cloud through the quasi-adiabatic expansion. The results of salt injection with different concentration to cloud chamber associated with cloud formation with background aerosol representative of the salt removal from the lake, have been compared. According to the results, with the injection of salt aerosols into the cloud chamber, the number concentration of cloud droplets is reduced but resulted in the larger droplets. Also, by increasing the concentration of salt aerosols in the cloud chamber, the effective radius of cloud droplets increases and therefore can have a positive effect on the precipitation of the area.
Keywords
effective radius, Urmia lake, salt, laboratory study, size distribution, Cloud chamber