مقایسه عملکرد توابع پاسخ مگنتوتلوریک در پایش ساختار ژئوالکتریک یک منطقه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1269-NIGS (R1)
نویسندگان
چکیده
در این مقاله توانمندی توابع تبدیل مختلف روش MT در پایش مقاومت‌ویژه ساختارهای زیرسطح زمین مقایسه شده‌اند. به این منظور مدلی مصنوعی، معرف ساختار ژئوالکتریک مفروضی از یک سیستم زمین‌گرمایی تقویت شده در نظر گرفته شده و توابع تبدیل MT با استفاده از مدلسازی پیشرو، تولید شده‌اند. در نهایت اطلاعات و حساسیت این توابع تبدیل در مقایسه با یکدیگر بررسی شده‌اند. نتایج حاکی از آن هستند که توابع تبدیل تانسور بازماند فاز و تانسور بازماند مقاومت‌ویژه‌ظاهری می‌توانند تغییرات هرچند کوچک صورت گرفته در پارامترهای فیزیکی محیط را سرشت‌نمایی کنند. پایش این تغییرات کوچک در حضور نوفه‌ها در شرایط واقعی نیازمند بهبود تفکیک‌پذیری مکانی روش مگنتوتلوریک است.
کلیدواژه ها
 
Title
A comparison between Magnetotelluric transfer functions for monitoring the sub-surface electrical resistivity structures
Authors
Abstract
Capabilities of various Magnetotelluric transfer functions in monitoring the resistivity structure of the sub-surface have been compared throughout this article. To achieve this purpose, First a synthetic model representing the geoelectric structure of an Enhanced Geothermal System has been introduced. Secondly, Various MT transfer functions are calculated for this model using forward modeling. Eventually, Pros and cons of each transfer function are discussed. The results show that residual phase and residual apparent resistivity tensors are capable of detecting the changes, even if the changes are too small. Monitoring such small variations in the sub-surface in the presence of noises demands the improvement of the spatial resolution of the MT method.
Keywords
Magnetotelluric monitoring, Transfer functions, residual phase tensor, residual apparent resistivity tensor, Enhanced Geothermal System(EGS), Geoelectric structure