بررسی فرونشست دشت قم با استفاده ازتداخل سنجی راداری

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1203-NIGS
نویسندگان
چکیده
برداشت بیرویه آب زیرزمینی و افت شدید تراز آب در برخی از آبخوان‎ها در سال های اخیر موجب فرونشست زمین در برخی از مناطق دنیا شده است. از عوارض این پدیده میتوان به تخریب بافت آبخوان و مختل شدن خطوط آب رسانی، راه آهن، گاز و تخریب پى ساختمان ها اشاره کرد. در این مطالعه با استفاده از داده های ماهواره یENVISAT و به کمک تکنیک تداخل سنجی رادار دهانه مصنوعی(InSAR) و با استفاده از آنالیز سری زمانیSBAS، نرخ فرونشست سالانه زمین در دشت‌های جعفرآباد و قنوات استان قم برای بازه زمانی 2003 تا 2010 برآورد شده است. سپس با استفاده از تغییرات تراز آب پیزومترهای منطقه و مشاهده نمودارهای هیدروگراف واحد دشت ها، ارتباط تغییرات مکانی نرخ فرونشست در نقاط مختلف آبخوان با برداشت بی رویه آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز سری زمانی تصاویر تداخل‌سنجی نشان می‎دهند که نرخ متوسط فرونشست در دشت های جعفرآباد و قنوات به ترتیب 35و 28 میلیمتر در سال در راستای خط دید ماهواره است. هیدروگراف واحد این دو دشت نیز افت سطح آبخوان را نشان می دهد که حاصل این افت تحکیم لایه های مناطق فرونشست را سبب شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of subsidence of Qom plain using radar interferometry
Authors
Abstract
The arid and semi-arid climate with a low rainfall along with the population growth has been lead to overexertion from groundwater resources over recent two decades in Iran. This over-extraction has been led to the significant groundwater depletion and water level decline in most parts of Iran as well as to the significant land subsidence in many aquifers throughout Iran. In this study, we investigated the subsidence occurred over the Jafarabad and Qanavat in Qom plain using the radar interferometry technique in conjunction with hydrogeological measurements. We used ENVISAT ASAR images from 2003 to 2010, in descending orbits to produce interferograms. Once all interferograms are corrected from topographic and flatten phase, we obtain the mean velocity map of the plains based on SBAS time series analysis method. The mean velocity map reveals 35 and 28 mm/yr of going away deformation in the line of sight direction in the Jafarabad and Qanavat plains, respectively. The unit hydrograph of these two plains also shows the decline in aquifers, which resulted in a decrease in the consolidation of the layers of subsidence regions.
Keywords
InSAR, interferogram, subsidence, groundwater over-extraction, Aquifer, Qom Plain