تست دستگاهی و میدانی تجهیزات برداشت داده های غیرعامل در ناحیه دهدشت

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1235-NIGS
نویسندگان
چکیده
در هر عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی، بررسی صحت و درستی عملکرد دستگاهی و نیز پارامترهای میدانی جهت اطمینان از صحت و کفایت داده های برداشت شده ضروری می باشد. به همین دلیل در شروع عملیات پروژه برداشت داده های لرزه نگاری غیرعامل ناحیه دهدشت که در سال 1395 – 1396 به انجام رسید، تمامی دستگاههای گیرنده، قبل از نصب تست دستگاهی شده و سپس در محلی مناسب در کنار یکدیگر نصب شده و پس از گذشت مدت زمان لازم برای آرام گرفتن دستگاهها، برداشت داده های تست به مدت دو روز انجام گردید. آنالیز و مقایسه داده های برداشت شده در حوزه زمان و فرکانس، بررسی حرکت ذره و نیز تکنیک HVSR یا نسبت طیفی مولفه افقی به قائم و مقایسه سطح نویز و سیگنال دریافت شده در گیرنده ها به عنوان روشی قابل اطمینان جهت تست دستگاهها و بررسی عوامل موثر در اجرای پروژه شناخته شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic Equipment Instrument and Field Test in Passive Seismic Survey of Dehdasht Structure
Authors
Abstract
Evaluation of seismic instruments performance and field parameters is essential to ensure recorded seismic data and field operation efficiency. To verify the instruments performance, a field test program conducted at the beginning of passive seismic data acquisition in Dehdasht area before final field installation. Following the instrument test of all the data logger units, seismic acquisition equipment (sensor, logger, GPS, Battery) was set up for all stations at a proper test site and stations allowed to record data for 48 hours following the time required for the sensors to become stable. Data from all stations retrieved and analyzed in time and frequency domain individually and in compare to the data from other stations. Particle motion and HVSR techniques and analysis of noise and signal level at each station implemented as complementary techniques to evaluate the performance of the stations.
Results of the test confirmed the instruments and equipment conformity to the standard specifications and their competency to undertake Dehdasht passive seismic acquisition survey.
Keywords
passive seismic, Acquisition, instrument test, field test