بررسی آزمایش هسته ای 3 سپتامبر 2017 کره شمالی با استفاده از برگردان شکل موج

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1237-NIGS
نویسندگان
چکیده
تشخیص زمین‌لرزه طبیعی از انفجار، علاوه بر کاربرد نتایج علمی آن در تشخیص سیگنال‌های مشابهی که دارای چشمه فیزیکی متفاوتند، از نقطه‌نظر مسائل سیاسی مرتبط با آزمایش انفجارهای هسته‌ای نیز نقش مهمی دارد. هرگاه انفجاری هسته ای رخ دهد، صدها ایستگاه، آن را ثبت می‌کنند. لرزه نگاشت ناشی از انفجار، ویژگی‌های خاصی دارد که با زلزله تکتونیکی متفاوت است. شکل موج، سازوکار چشمه، عمق، بزرگی و میزان انرژی آزاد شده و سایر ویژگی‌های زمین‌لرزه و انفجار با هم متفاوت‌اند. با شناخت این ویژگی‌ها، انفجار و زمین‌لرزه از یکدیگر قابل تشخیص می‌باشند. زمین‌لرزه سپتامبر 2017 کره شمالی، با استفاده از روش برگردان شکل موج بررسی گردیده و تشخیص داده شده است که این زمین‌لرزه، طبیعی نبوده و ناشی از آزمایش یک بمب هسته‌ای زیر زمینی در این کشور بوده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the North Korea's September 3, 2017 Nuclear Test, Using Waveform Inversion
Authors
Abstract
Detecting the natural earthquake from the explosion, apart from its scientific effects in detecting similar signals of a different physical source, is also important in political issues related to the testing of nuclear explosions. When a nuclear explosion occurs, hundreds of stations record it. The explosion seismogram, has specific characteristics that are different from the tectonic earthquake. The waveform, the focal mechanism, the depth, magnitude and amount of released energy and other characteristics of the earthquake and explosion are different. By knowing these features, explosions and earthquakes can be distinguished from each other. North Korea's September 3, 2017 earthquake, using the waveform inversion method Checked out and Detected that the earthquake was not natural, But also due to underground nuclear testing in this country.
Keywords
Earthquake, Nuclear Explosion, Waveform inversion