توموگرافی سه بعدی دورلرز امواج P برروی فلات ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1240-NIGS
نویسندگان
چکیده
فلات ایران یکی از پیچیده ترین مناطق تکتونیکی در جهان است. وجود اسلب‌های باقی‌مانده از فرورانش اقیانوس نئوتتیس، فرایند‌های درون گوشته پس از برخورد و احتمالاً زمان های متفاوت برخورد و جدایش اسلب باعث پیچیدگی گوشته‌ی بالایی در فلات ایران شده است. در این تحقیق برای یافتن ساختار گوشته بالایی در فلات ایران، یک توموگرافی سه بعدی دورلرز امواج P ارائه شده است. در مرحله‌ی اول روشی برای وارون‌سازی همزمان داده‌های شبکه‌های مختلف لرزه‌ای ارائه شده است. برای محاسبه‌ی تصحیحات مربوطه، توابع گیرنده برروی شبکه‌های لرزه‌ای محاسبه شده است. با استفاده از یک مدل مصنوعی شطرنجی، مناطقی که در آن تغییرات سرعت بهتر محاسبه می‌شوند مشخص شده است. در نهایت، سعی شده که با استفاده از توموگرافی ارائه شده، مکان اسلب‌های جدا شده در سه بخش غربی، میانی و شرقی زاگرس مشخص شود.
کلیدواژه ها
 
Title
3D P wave teleseismic tomography of Iranian Plateau
Authors
Abstract
Iranian plateau is one of the most complex tectonic areas in the world. Remnants of the Neotethys Ocean slab, process of continent-continent collision in the mantle and the difference in the timing of slab-breakoff and collision in this area yield a complex system in the upper and lower mantle. For determination of structures in this area we present a 3D teleseismic tomography. We first propose a method for inverting five seismic networks simultaneously. For correcting the traveltimes data we calculate the receiver function on three temporary networks. Then we perform a checkerboard test for finding the best resolved part of our model. We try to find the slab remnants of the Neotethys Ocean underneath the western, middle and eastern parts of Iranian plateau.
Keywords
3D Tomography, Structure of Mantle, Slab-Breakoff, Continental Tectonics, Lithosphere- Asthenosphere Boundary, Receiver Functions