تخمین سریع بزرگی زمینلرزه با پارامتر جدید فرکانسی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1243-NIGS
نویسندگان
چکیده
مهمترین چالش یک سامانه هشدار سریع زمینلرزه تخمین سریع و دقیق بزرگی زمینلرزه در چند ثانیه ابتدایی پس از رسید موج P و قبل از رسیدن جنبش‌های نیرومند زمین است. در سالهای اخیر، سه پارامتر فرکانسی به نامهای فرکانس غالب، پریود میانگین، و پریود لگاریتم میانگین برای تخمین بزرگی زمینلرزه در سامانه‌های هشدار سریع بکار می‌روند. پارامترهای پریود غالب و میانگین به سمت پریودهای بالا میل می‌کنند و این باعث ایجاد خطای تخمین بزرگی زمینلرزه می‌شود. در این مطالعه برای تخمین بزرگی زمینلرزه یک پارامتر جدید براساس تبدیل موجک پیوسته بنام معرفی می‌شود. برای این منظور از پنجره زمانی موج P شتابنگاشتهای درون چاهی زمینلرزه‌های ژاپن با بزرگی 3 تا 8 MJMA و فاصله رومرکزی کمتر از 100 کیلومتر استفاده شده است. برای زمینلرزه‌هایی با ، رابطه تجربی جدید بین لگاریتم و بزرگی، تخمین دقیق‌تری را نسبت به روشهای دیگر نشان می‌دهد. خطای تخمین بزرگی از مهمترین دلایل ایجاد هشدارهای اشتباه و فراموش شده در سامانه‌های هشدار سریع زمینلرزه هستند که می‌توانند با استفاده از به حداقل برسند.
کلیدواژه ها
 
Title
Rapid Estimation of Earthquake Magnitude by a New Frequency Proxy
Authors
Abstract
Abstract
Quick and rapid estimation of earthquake magnitude within the first few seconds after P-wave arrival and before arriving of damaging strong ground motions is considered to be the main challenge in earthquake early warning systems (EEWSs). In recent years, three frequency-based approaches, so called predominant period, , characteristic period, , and log-average period, , have been applied by EEWSs or studied by scientists in order to estimate earthquake size. , and parameters suffer from biasing towards high frequencies which yield erroneous results. For magnitude prediction in EEWSs, we propose a new wavelet-based scale obtained from P-wave time windows of borehole accelerograms of earthquakes in Japan with magnitude of 3-8 and epicentral distance less than 100 km. For events with 5.5 the new empirical formula obtained from regression of provides more accurate and reliable magnitude estimation than other , and proxies. The magnitude estimation error -one of the main causes of the false and missed alarms in EEWSs- can be reduced by using parameter.
Keywords
Earthquake early warning system, Continuous Wavelet Transform, predominant period, Characteristic Period