بررسی مکانی پارامتر b در منطقه زمین‌لرزه‌های آذرماه 1396 هجدک-کرمان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1246-NIGS
نویسندگان
چکیده
اندازه‌گیری شاخص‌های لرزه‌خیزی از روش‌های ارزیابی زمین‌ساخت فعال و نوزمین‌ساخت برای یک منطقه به‌شمار می‌آید. پارامتر b به‌عنوان شیب نمودار توزیع بزرگا- فراوانی به ویژگی‌های زمین‌ساختی منطقه موردمطالعه مربوط است که تغییرات آن می‌تواند نشانگر ناهمگنی ساختاری در منطقه باشد. به منظور ارزیابی فعالیت‌های نوزمین‌ساختی و شناخت الگوی لرز‌ه‌خیزی منطقه هجدک ازتغییرات مکانی پارامتر b به‌عنوان یکی از پارامترهای لرزه‌خیزی قبل از زمین‌لرزه‌های 10 و 21 آذر ماه 1396، با بزرگی 2/6 Mn= استفاده شد. نقشه توزیع مکانی بزرگا- فراوانی رسم شد که تغییرات مشخص از 5/0 تا 5/1 برای پارامتر b را نشان می‌دهد. نتایج محاسبات نشان می‌دهند که پارامتر b، کاهش چشم‌گیری در ارتباط با زمین‌لرزه‌های رخ‌داده در منطقه دارد. مقدار کم پارامتر b نشان‌دهنده آن است که لرزش اصلی، در منطقه‌ای با نرخ تنش بالا رخ داده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Spectral study of parameter b in the earthquake area of December 2017 in Hajdak- Kerman
Authors
Abstract
Seismic values are the main parameters in evaluating the neotectonic activity of a region. The b-parameter as the slope of a magnitude-frequency diagram is related to the tectonic characteristic of a region and its variations could indicate the heterogeneity in this region. In order to evaluate the neotectonic activities and seismic pattern of the Hajdak area, the spatial variations of b-parameter were used as one of the seismic parameters before the earthquakes of 10 and 12 December 2017 with Mn= 6.2. The map of the spatial distribution of the magnitude-frequency is drawn up showing a specific variation of 0.5 to 1.5 for b-parameter. The results of the calculations show that b-parameter has a significant reduction in relation to the earthquakes occurred in a region with a high stress rate.
Keywords
Seismicity parameters, b-value, Magnitude-Frequency Distribution, earthquake precursory, Hajdak Earthquakes, Kerman Earthquakes