تصحیح دامنه مهاجرت عمق با استفاده از کرولتها

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1247-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مقاله راه حلی برای تصحیح دامنه در مساله تصویربرداری لرزه ای ارائه میدهیم. در این پژوهش، روش مقیاس قطری را برای تقریب زدن عملگر نرمال در حوزه کرولت بدست می آوریم. این روش بر مبنای این واقعیت است که کرولتها تحت اعمال عملگر نرمال تقریبا ثابت می مانند. ما از کرولتها به عنوان ابزار اصلی هم در تقریب زدن و هم در معکوس سازی استفاده میکنیم. روش ما رزولوشن خوبی در بازتاب دهنده های شیبهای متداخل ایجاد کرده و همچنین، دامنه های صحیح بازتاب دهنده ها را بازسازی میکند. روش ما همچنین وضوح و روشنایی را در تصاویر لرزه ای افزایش میدهد. این روش با کد معادله موج مهاجرت زمانی معکوس که به شبیه سازی معادله موج آکوستیک در مدل های مصنوعی مختلف میپردازد نیز تست شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
True amplitude depth migration using curvelets
Authors
Abstract
In this paper, we have proposed a true amplitude solution to the seismic imaging problem. We derive a diagonal scaling approach for the normal operator approximation in curvelet domain, which is based on the fact that curvelets remain approximately invariant under the action of operator. We use curvelets as essential tools for both approximation and inversion.
Our method produces a very good resolution of the conflicting dips reflectors, reproduces true reflector amplitudes and compensates for incomplete illumination in seismic images. Our method is tested with a reverse-time ’wave equation’ migration code simulating the acoustic wave equation on different synthetic models.
Keywords
Curvelet, True amplitude, Depth migration, Inversion, Reverse-time migration, Seismic images