مدل سازی مستقیم گرانی در زون فرورانش تونگا

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1248-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این پژوهش، سیگنال گرانی فرورانش تونگا در امتداد یک پروفیل شرقی-غربی عمود بر درازگودال، مورد مطالعه قرار گرفت تا نحوۀ توزیع چگالی اجرام بررسی گردد. با استفاده از مدل گرانی ماهواره‌ای EIGEN-6S4(v2)، مدل-سازی مستقیم سیگنال گرانی انجام گرفت و با توجه به قیدهای ژئودینامیکی، دمایی و دیگر قیدهای حاصل از مطالعات توموگرافی لرزه ای، بهترین مدل ممکن برای توزیع چگالی محاسبه شد. شیب صفحۀ فرورونده با استفاده از داده های لرزه نگاری محاسبه گردید. با در نظر گرفتن تغییر فازهای ممکن در ورقۀ فرورونده، چگالی با افزایش عمق افزایش داده شد. ضخامت لیتوسفر اقیانوسی با استفاده از مدل گرمایی نیم فضا مقید شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که ضخامت لیتوسفر حوضۀ پشت کمانی لائو در مقایسه با مناطق پشتۀ میان اقیانوسی ضخیم تر است و استنوسفر آن در مقایسه با لیتوسفر اطراف کم چگال تر است.
کلیدواژه ها
 
Title
Gravity modelling of Tonga Subduction zone
Authors
Abstract
Using the satellite-only gravity geopotential model EIGEN-6S4(v2), we performed a 2-D gravity modeling along an E-W profile normal to the Tonga subduction zone to calculate the subsurface density distribution. The forward gravity model was constrained using different constraints derived from geodynamics of the region and also from previous seismological studies. Using the half space cooling model of oceanic lithosphere, the thickness of the Pacific oceanic lithosphere is estimated. The dip of the subducting plate was estimated by the dip of Wadati-Beniof zone. The density of the subducting plate was increased by depth to reflect different phase changes. The density model shows that the thermal evolution of Lau back arc basin is very different once compared with a normal oceanic crust. The average thickness of the lithosphere of the Lau back arc basin is thicker and its asthenosphere is less dense than elsewhere.
Keywords
Subduction, Gravity Geopotential model, Gravity Forward Modeling, Back-arc Basin