شواهد زمین ساخت ترافشاری در حوضه های رسوبی شمال باختر ایران مرکزی بر اساس داده های لرزه نگاری بازتابی و شاخص های ژئومورفیک

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1260-NIGS
نویسندگان
چکیده
حوضه های فروافتاده آران-سراجه بین گسل‌های کوشک نصرت و سامانه ایندس- قم–خورآباد-کاشان (گسل قم-زفره) قرار گرفته است. وجود ضخامت بالای رسوبات، شناسایی ساختارهای درون حوضه‌ای را دشوار ساخته است. برای شناسایی عناصر ساختاری فعال و سازوکار تشکیل این حوضه‌ها از تلفیق شاخص های ژئومورفیک و تفسیر خطوط لرزه‌ای بازتابی استفاده شد. شواهد موجود در خطوط لرزه ای مراحل اصلی دگرریختی درون حوضه ای نشانگر تشکیل در یک میدان تنش کششی محلی است. ساختارهای این مرحله شامل چین های کششی-چرخشی و گسلش نرمال است که در نتیجه آن حوضه های رسوبی عمیق و نهشته شدن سازندهای سرخ زیرین و بالایی است. با ادامه دگرریختی، وارونگی مثبت و فشاری جایگزین شده است. در این مطالعه فعالیت برخی از گسل های نرمال و مرزی و چین های کششی به صورت فشاری تایید گردید که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه ها
 
Title
Evidence of transpressional tectonics in NW of central Iran sedimentary basins based on seismic reflection data and geomorphic
Authors
Abstract
The depressed basins of northwest central Iran, are located in the structural Step and between Soltanieh-Ipac-Koshk-e-Nosrat and Qom –Zefreh system (the Indes - Qom –Khurabad faults). The main process of deformation within the basin with extension and compression of specific structures are comparable and verifiable using experimental models. The extensional structures includes roll-over folds and normal faults, resulting in deep sedimentary basins during deposition of the lower and upper red formations. The younger structures, includes back-thrusts and for-thrusts, shortcut, and pop up structures represents the reversal of tectonic of primary extensional basin. This sedimentary basins have been created in relation to the growth faults and hanging wall blocks So In the presence of roll-over fold and antithetic and synthetic faults therefore are suitable for entrapment of hydrocarbons during migration. The active structural features has been identified using combination of geomorphic characteristic and seismic reflection data. Based on the existing surface and subsurface data set, active deformation in this area now is transpression basin and The interior domains are in the uplift.
Keywords
Active tectonic, Positive Inversion, Extensional Basin, Active Fault, Northwest Central Iran