بررسی جنس کانی های رسی در یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از داده های چاه پیمایی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1277-NIGS
نویسندگان
چکیده
کانی های رسی ذراتی ریز و صفحه ای هستند که انواع متفاوت آنها در برخورد با آب و سایر سیالات تزریقی، مکانیسم عمل متفاوتی از خود نشان می‌دهند. در واقع مکانیسم عمل متفاوت کانی های رسی سبب بروز انواع متفاوت آسیب سازند توسط این کانی ها می گردد که در این بین کانی های رسی خرد شونده می توانند سبب مسدود کردن مسیر عبور جریان سیال شده و کانی های متورم شونده نیز می توانند منجر به کاهش نفوذپذیری سازند گردند. در این مطالعه با استفاده از داده های چاه پیمایی فاکتور جذب فوتو الکتریک (Photo Electric Factor PEF) و طیف نگار اشعه گاما (Gamma Ray Spectrometry) به بررسی جنس کانی های رسی در یکی از میادین نفتی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که جنس کانی رسی در سازند تولیدی موردنظر و نیز سازند زیرین آن، غالباً از جنس کائولینیت است. از طرفی با توجه به اینکه کائولینت در تماس با سیالات پایه آبی می تواند به صورت ذرات ریزی تبدیل شود، استفاده از ابزار تکمیل چاه مناسب جهت جلوگیری از آسیب سازند و نیز کاهش بازیافت نهایی در چاه های مورد بررسی، ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the Type of Clay Minerals in One of Iranian Oil Fields Using Well Logs
Authors
Abstract
Clay minerals are small and planed particles which represent different interactions as come in contact with aqueous-based fluid. Indeed, different interactions of these minerals lead to formation damage in which non-swelling clay minerals block pore throat and the swelling ones cause to loss of permeability. In this study, we aimed to investigate the type of clay minerals in one of the Iranian oil fields using well logging data including Photo Electric Factor (PEF) and Gamma Ray Spectrometry. Results showed that that the type of clay mineral through the producing formation is mostly kaolinite- based. Since kaolinite minerals can break apart into fine particles as come in contact with water, it is proposed to employ suitable completion tools to prevent the possible formation damage and thus sustain oil recovery in production wells.
Keywords
Kaolinite, Illite, Montmorillonite, Photo Electric Factor (PEF), Gamma Ray Spectrometry