پتانسیل یابی آب های زیرزمینی کارستی با استفاده از سنجش از دور و GIS، نورآباد لرستان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1281-NIGS
نویسندگان
چکیده
با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و GIS اقدام به تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی جهت تعیین مکان حفر چاه‌‌های آب شرب در محدوده نورآباد لرستان گردید. شش پارامتر موثر بر خرد شدگی در سازندهای کربناته در قالب شش نقشه معیار، جهت شناسایی مناطق با پتانسیل زیاد آب زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفت. سپس هم‌مقیاس-سازی لایه ها با روش قطعی صورت گرفت. وزن لایه‌ها برحسب اهمیت آنها بین 1 تا 5 در نظر گرفته شد. بر اساس نقشه نهایی پتانسیل آب زیرزمینی، در هفت سایت،‌ مناطق با پتانسیل آب زریزمینی بالا شناسایی و جهت داده‌برداری ژئوالکتریک با آرایه شلومبرژه معرفی شد تا نقاط مناسب جهت حفر چاه آب آهکی تعیین گردد. آهک میوسن نسبت به آهک های کرتاسه پتانسیل آب زیرزمینی کارستی مناسب تری دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Mapping of karst groundwater potential Remote Sensing and GIS in Noor Abad, Lorestan
Authors
Abstract
A groundwater potential map was developed to site selection of drinking water wells in Noor Abad, Lorestan using remote sensing and GIS techniques. The six effective parameters on karstic carbonate formations in the form of six standard maps were used to identify for high groundwater potential zones. All the maps have been prepared, rated (deterministic method), weighted (from1 to 5) and integrated (Index-Overlay methods) under a GIS environment. Based on the final groundwater potential map, in seven sites, areas with groundwater potential were identified and introduced geoelectric data mapping (Schlumberger array) to determine the suitable points for drinking water wells. The Miocene limestones have high groundwater potential than Cretaceous limestones.
Keywords
Mapping of groundwater potential, Remote sensing, GIS, Noor Abad