تحلیل سیستم نگهداری تونل دوقلو مترو اصفهان با استفاده از مدلسازی Plaxis

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1286-NIGS
نویسندگان
چکیده
احداث تونل‌هایی با عمق و طول مختلف و کثرت آنها در زیر زمین سبب اختلال در تنش‌های برجای موجود در زیر زمین می‌باشد به گونه‌ای که اثرات آن بر روی سطح زمین نیز قابل مشاهده است. بدین‌جهت برای پیشگیری از این اثرات هنگام حفر تونل باید نگهداری را به گونه‌ای انجام داد که هنگام وقوع فشارهای تعادلی، اثر سو بر محیط اطراف به جای نگذارد. هدف، بررسی عوامل طبیعی فشاری و کششی زمین در جبهه کار تونل و تاثیر این عوامل بر سیستم‌های مختلف نگهداری جهت انتخاب نوع نگهداری مطلوب می‌باشد. با استفاده از نرم‌افزار Plaxis به بررسی شرایط محیط تونل ایستگاه شماره7 مترو اصفهان پس از حفاری پرداخته شد تا با توجه به شرایط پیش‌آمده نوع نگهداری مطلوب تعیین گردد. با توجه به نمودارها و مقدار جابجایی موجود در مرحله آخر نتیجه‌گیری شد که تونل مذکور به صورت خود‌پایدار بوده و به نگهداری نیاز ندارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Analysis of supporting system of twin tunnel at Isfahan subway using plaxis modeling
Authors
Abstract
The construction of tunnels with different depths and lengths and their abundance in the underground will disrupt the underlying tensions in the basement so that its effects can be seen on the ground. Therefore, to prevent these effects, when tunnel boring, maintenance should be done in such a way that it does not affect the environment when balancing pressures. The aim is to study the natural forces of compression and tensile strength of the tunnel on the tunnel face and the effect of these factors on different maintenance systems to select the type of maintenance desired. Using the Plaxis software, the conditions of the underground tunnel of station No.7 at Isfahan subway were investigated after boring, in order to determine the optimal maintenance type according to the conditions. According to the diagrams and the amount of displacement in the last stage, it was concluded that the tunnel is self-sustaining and does not require support.
Keywords
Tunnel support, earth equilibrium pressure, twin tunnel of Esfahan subway