بررسی ژئومورفولوژی و لرزه خیزی گسل آستانه (البرز شرقی)

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1289-NIGS
نویسندگان
چکیده
گسل آستانه یکی از گسل‏ های جنبان در سامانه گسلی شاهرود است که نقش مهمی در زمین‏ ساخت البرز شرقی بازی می‏ کند. این گسل در باختر روستای آستانه (واقع در شمال باختری شهر دامغان) و دره رودخانه آستانه، به صورت دو گسله موازی و کنار هم با راستای شمال خاوری – جنوب باختری دیده می‏ شود که در نزدیکی 10 کیلومتری جنوب باختر آستانه قرار گرفته است. گسل آستانه در این منطقه رسوبات آبرفتی کواترنر را به روشنی بریده و به همراه آن آبراهه‏ های پهنه را، به شکل چپ‏ بر (left – lateral) جابجا نموده است. این گسل به سبب نزدیکی با مرز جنوبی البرز و وجود رسوبات آبرفتی کواترنر در کنار آن، به روشنی جنبش جوان کواترنر را نشان می‏ دهد. همچنین لرزه ‏خیزی در قسمت عطاری، قسمت میانه آستانه و قطعه چاشم متمرکز می‏ باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of geomorphology and seismicity of Astaneh fault (Eastern Alborz)
Authors
Abstract
Astaneh fault is one of the active faults in Shahrood fault system, which plays an important role in the field of Eastern Alborz. This fault is located in the west of Astaneh village (northwest of Damghan city) and Astaneh valley, near 10 km of southwest of Astaneh, and is seen as two parallel faults along the northeast-southwest direction. This fault in this area has cut the Quaternary alluvial deposits and moved the sideway river channels left-laterally. Due to its proximity to the southern boundary of the Alborz and the presence of quaternary alluvial deposits close to it, it clearly shows the Quaternary youth movement. Seismicity is also concentrated in the Attari part, the middle part of Astaneh, and the piece of chashm.
Keywords
Astaneh fault, geomorphology, seismicity, Eastern Alborz