بررسی خورندگی خاک در محدوده کارخانه آندسازی اراک با استفاده از داده‌های مقاومت‌سنجی الکتریکی صحرایی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1297-NIGS
نویسندگان
چکیده
خورندگی خاکها به عوامل مختلفی وابسته است، با این حال یکی از روشهای ارزیابی غیرمستقیم خورندگی خاک، اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی محیط است که به دلیل سهولت در ارزیابی‌ها و در بر داشتن اثرات بسیاری از پارامترهای موثر بر خورندگی خاک بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساختگاه مورد مطالعه در شهرک صنعتی خیرآباد اراک، در حاشیه دریاچه میقان قرار داشته و داده برداری مقاومت سنجی با آرایه ونر در 33 نقطه و برای فواصل الکترودی مختلف به انجام رسیده است. بر اساس نقشه های هم مقاومت ترسیم شده برای اعماق تا 5 متر، حاشیه غربی محدوده مورد مطالعه دارای خورندگی متوسط، بخشهای میانی دارای خورندگی کم و حاشیه شرقی دارای خورندگی ناچیز بوده و مقدار خورندگی در اعماق بیشتر تا عمق 10 متر اندکی کاهش می‌یابد. عامل اصلی ایجاد پتانسیل خورندگی خاک در حاشیه غربی ساختگاه وجود دریاچه نمک میقان در فاصله کمتر از 2 کیلومتری ساختگاه می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Assessment of Soil Corrosivity in Arak Anode Plant Site Using In-situ Geoelectric Resistivity Measurements
Authors
Abstract
Soil corrosivity depends on several factors, however, one of the indirect methods for soil corrosion evaluation is the measurement of the electrical resistivity of the soil, which is usual and effective. The site under study is located at the Kheir Abad industrial town, margin of the Mighan Lake and the resistivity measurements have been carried out with the Wenner array at 33 points for different electrode spacing. Based on the resistivity maps of the for depths up to 5 meters, the western margin of the study area has a moderate corrosivity, middle part has low corrosivity and the eastern margins have a slight corrosivity potential, where the corrosivity potentials in lower depths of up to 10 m slightly decreased. The main cause of the corrosivity potential of soil in the western part of the site is the salty Mighan Lake, at a distance of less than 2 km from the site.
Keywords
Corrosivity, Electrical resistivity, Wenner Array, Mighan Lake