بررسی رکورد‌های مغناطیسی مربوط به زلزله 26 اکتبر 2016 ایتالیا

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1301-NIGS
نویسندگان
چکیده
هر پارامتری که قبل از وقوع زمین‌لرزه تغییراتی در آن پدید آید، بگونه‌ای که بتوان با بررسی دقیق این تغییرات زمین‌لرزه را پیش‌بینی نمود، پیش‌نشانگر گفته می شود. بی‌هنجاری در داده‌های ژئومغناطیسی به عنوان یکی از پیش-نشانگرهای زمین‌لرزه می‌باشد. در این مطالعه با روش جدیدی که می‌تواند بی‌هنجاری‌های موجود در داده‌ها را با تمایز بیشتری نشان دهد اقدام به پردازش داده‌های ژئومغناطیسی مربوط به یک ایستگاه که در بازه‌های زمانی مختلف فعال بوده است گردید. منحنی‌های سرشتی در مورد هر مولفه میدان مغناطیسی که با ترسیم مکرر داده‌های مربوط به هر 24 ساعت بر روی هم به دست آیند. در ادامه داده‌های ژئومغناطیسی برای زمین لرزه‌ی 26 اکتبر 2016 ایتالیا با بزرگای گشتاوری 1/6 در بازه زمانی یک ماه قبل و یک ماه بعد از رخداد زمین‌لرزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد که می‌توان از بی‌هنجاری‌های مغناطیسی به عنوان پیش‌نشانگرهای زمین لرزه استفاده کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the magnetic records related to the earthquake October 26, 2016 Italy
Authors
Abstract
Any parameter that changes before occurrence of an earthquake and help us to predict an earthquake is called a precursor. The presence of anomalies in geomagnetic data is one of the earthquake precursor which is known for a long time. In this study by using a new approach for noise reduction in geomagnetic records, we processed the data related to a geomagnetic station which was active at different time intervals. For October 26, 2016 Italy earthquake with moment magnitude of 6.1 we drew characteristic curves for each component of geomagnetic field which is created by over plotting the field values, 24 hours a day, for a comparatively long time. Obtained results showed that geomagnetic anomalies can be used as earthquake precursor.
Keywords
October 26, 2016 Italy earthquake, Nature curve, Geomagnetic abnormality