مدل‌سازی داده‌های گرانی و مغناطیس در تعیین مرز لایه با استفاده از بهینه-سازی چند‌هدفه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1302-NIGS
نویسندگان
چکیده
عمده‌ی روش‌های مورد اطمینان مدل‌سازی مورد استفاده در تعیین ساختارهای زمین‌شناسی مستلزم استفاده از محاسبات وارون می باشند. در این تحقیق نشان داده شده است که الگوریتم‌های بهینه‌سازی چند‌هدفه می‌توانند به عنوان ابزاری قدرتمند و مطمئن در محاسبات تخمین عمق و تشخیص لایه‌ها و ساختارهای زمین‌شناسی در شرایطی که چند نوع داده ژئوفیزیکی موجود باشد معرفی شود. در این پژوهش از نسخه دوم الگوریتم بهینه‌سازی چند‌هدفه مبتنی بر تقویت جبهه پارتو ( SPEA-II ) برای تعیین بستر حوزه‌های رسوبی استفاده شده است. برای ارزیابی کارایی، این روش بر روی یک مدل مصنوعی لایه‌ای دو بعدی پیاده‌سازی شده و از روی نتایج بدست آمده میزان پایداری الگوریتم بررسی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Gravity and Magnetic Data modeling with multi-Objective optimization applied in layer boundary determination
Authors
Abstract
Most of common reliable methods of modelling used in the determination of geological structures require the use of inverse computations. In this research, it is shown that in case of which there are different geophysical data sets available, multi-objective optimization algorithms can be used as a powerful and well-structured tool in parameter determination – which is depth here in this research – and also parameter estimation. In this article, second version of Strength Pareto Evolutionary algorithm (SPEA-II) has been used to determine the bedding of sedimentary basins. To evaluate the efficiency of this method, it was implemented on an artificial model of two-dimensional layer, and all the results compared and analyzed for interpretation.
Keywords
Modeling – Optimization – Multi-Objective – Gravity – Magnetic – Genetic – sedimentary basin