بررسی اختلاف زمان گردش واقعی وحقیقی انتقالی و وضعی ماه وزمین وتأثیر آن در پیدایش فصول و تغییرات شب و روز

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1303-NIGS
نویسندگان
چکیده
زمین سومین سیاره خورشید در منظومه شمسی است. که درطول 365 بار گردش به دور خودش یک بار هم به دور خورشید می گردد .تنها قمر زمین نیز 29.5 روز طول می کشد تا یکبار به دور زمین و یکبار به دور خودش بگردد . که این گردشهای منظم باعث پیدایش فصول وتغییرات شب و روزگشته و سطح زمین را قابل حیات نموده است . در این مقاله با توجه به تحقیقات ومطالعات علمی نظریه ها و تجربیات ثابت شده توسط دانشمندان و اختر شناسان ، در مورد مدت زمان گردشهای انتقالی و وضعی ماه و زمین واختلاف بین زمانهای گردشهای حقیقی و واقعی آنهارا مورد بحث بررسی قرارمی دهیم تا علت اصلی این موضوع را ریشه یابی کرده و ثابت کنیم که این اختلاف زمانها از نظم گردش منظومه شمسی بوده و عامل اصلی پیدایش فصول وتغییرات شب وروز می باشد واین روش علمی و بسیار کاربردیست.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the difference between real and true turnaround time and the state of the moon and its effect on the appearance of seasons and changes in the night and day.
Authors
Abstract
Earth is the third planet of the sun in the solar system. Which circles around 365 times once again around the sun. The only land of gambling takes 29.5 days to land once and round once. These tourist systems create the seasons and changes of the night and day, and revive the earth's surface. In this paper, with respect to the research and human sciences, theories and experiments proved by scientists and astronomers, discuss the duration of the movement and movement of the moon and the earth, and the interruption between real and actual real time, discuss the main reason for this issue. Rooting and prove that this difference in time is in the light of the solar system's circulation and is the main cause of the emergence of chapters and changes of the night and day, and this is a scientific and very practical method.
Keywords
Moon rotation, Transitional circulation, Circulation, Solar system, Night and day, Seasons of the earth