شبیه‌سازی اثر تاشدگی وردایست بر جبهه‌زایی با استفاده از مدل WRF

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1308-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه، نقش بی‌هنجاری مثبت تاوایی پتانسیلی (PV) در وردسپهر زبرین بر جبهه‌زایی‌ سطوح زبرین و زیرین در منطقه‌ی خاورمیانه و ایران مورد بررسی قرار گرفته ‌است. برای این منظور، ابتدا یک سامانه‌ همراه با تاشدگی وردایست و جبهه‌های قوی انتخاب شد. سپس، حذف بی‌هنجاری تاوایی پتانسیلی مربوط به تاشدگی وردایست با روش میانگین‌گیری مداری PV و وارون‌سازی آن انجام و میدان‌های هواشناختی تغییریافته به‌دست آمد. در ادامه، دو شبیه-سازی، یکی بدون تغییر داده‌ها و دیگری با داده‌‌های تغییریافته با استفاده از مدل WRF انجام شد. در انتها، جملات تابع جبهه‌زایی با به‌کار بردن خروجی مدل، محاسبه و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با حذف تاشدگی وردایست، کاهش شیو افقی و قائم دما، تضعیف سرعت افقی و تغییر الگوی سرعت‌ قائم رخ می‌دهد. همچنین، جملات مثبت جبهه‌زایی در پایین‌دست ناوه و نزدیک به مرکز حذف تاشدگی وردایست کاهش می‌یابد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تاشدگی وردایست نقش بارزی در تشکیل و تقویت جبهه‌ها ایفا می‌کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Simulation of the effect of tropopause folding on frontogenesis using WRF model
Authors
Abstract
In this study, the role of upper-level positive anomaly of potential vorticity (PV) on upper- and lower-level frontogenesis over the Middle East and Iran has been investigated. In this regard, first a frontal system associated with a deep tropopause folding was selected. Then, PV anomaly was removed by replacing the zonal mean of PV in the study area and inverted to obtain the modified fields. In the next step, applying the weather research and forecasting (WRF) model two simulations with real (unchanged) and modified data as initial conditions were performed. Finally, to see the effect of tropopause folding on upper- and lower-level fronts the frontogenesis function terms were computed and analyzed. The results show that in the absence of tropopause folding, the horizontal and vertical temperature gradients, and horizontal velocity are decreased significantly and also the pattern of vertical velocity is changed. Besides, the positive frontogenesis terms are declined in the downstream of the upper-level trough close to the center of the tropopause folding area. In general, it is concluded that tropopause folding has a remarkable positive effect on formation and intensification of fronts.
Keywords
tropopause folding, Inversion, potential vorticity, frontogenesis