مدل سازی ژئوفیزیکی قطبش القایی و مقاومت ویژه اسکارنهای مس و آهن، مطالعه موردی کانسار اسکارن قلندر

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1309-NIGS
نویسندگان
چکیده
یکی از روشهای بهینه در اکتشاف کانیهای سولفیدی (شامل کانسارهای اسکارن و پورفیری مس) به کارگیری روشهای الکتریکی شامل قطبش القایی و مقاومت ویژه می باشد. با توجه به اینکه مدلسازی دو بعدی ژئوفیزیکی آنومالی های زیر سطحی را نمایان می سازد، اما به اندازه مدلسازی سه بعدی ژئوفیزکی دقی و بهینه نیست. مدلسازی سه بعدی قطبش القایی و مقاومت ویژه دید دقیقتری از آنومالی های زیر سطحی ارایه داده و پیشنهاد محلهای حفاری برای مطالعات تکمیلی تر را آسان تر می کند. در این مقاله مدلسازی سه بعدی ژئوفیزیکی کانسار مس و آهن قلندر انجام شده است. با توجه به تیپ اسکارنی بودن این کانسار، و همراهی کانیهای مختلف مس و آهن بعد از مطالعات اکتشافی مختلف نظیر ژئوشیمی، زمین شناسی و مغناطیس سنجی، 10 پروفیل قطبش القایی و مقاومت ویژه در امتداد شمالی – جنوبی طراحی و اجرا شده و مدل سه بعدی ژئوفیزیکی با مدل سه بعدی عیارسنجی از نتایج 16 گمانه اکتشافی مقایسه شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
IP-Rs Geophysical 3D Modelling of Cu-Fe Skarns; A Case Study Ghalandar Skarn Deposit
Authors
Abstract
An efficient method in exploration of sulfide minerals (i.e. Cu Skarn and Porphyry deposits) is the application of geoelectrical techniques including the induced polarization (IP) and the electrical resistivity (Rs). As 2D electrical modelling presents an image of anomalies in depth, but for detail imaging of anomalies it is not as efficient as 3D modelling. 3D modelling of IP-Rs surveys results accurate view of anomalies which borehole suggestion for detail exploration would be easier. In this paper, three-dimensional modeling of Ghalandar Cu-Fe deposit has been prepared. According to skarn type of Ghalandar deposit and paragenesis of copper and iron, after different exploration studies such as, geochemistry, geology, and magnetometery, 10 IP-Rs profiles have been survived in north – south direction, then their 3D modelling result have been compared with 3D grade estimation modelling from16 boreholes results.
Keywords
3D Modelling, IP-Rs, Geophysical Exploration, Cu-Fe Skarn, Ghalndar Deposit