تخمین عمق کوری و جریان حرارتی استان زنجان جهت شناسایی مناطق مستعد منابع زمین‌گرمایی به کمک داده‌های مغناطیس هوابرد با قدرت تفکیک بالا

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1312-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه با محاسبه طیف توان مربوط به داده‌های مغناطیس هوابرد با قدرت تفکیک پذیری بالا و تخمین عمق کوری و تهیه نقشه جریان حرارتی تلاش شده تا مناطق مستعد منابع زمین‌گرمایی در استان زنجان شناسایی شوند. برای نیل به هدف ابتدا با ساخت یک مدل مصنوعی نسبت به انتخاب ابعاد بهینه پنجره محاسبه طیف توان اقدام شد و سپس طیف توان داده‌های مغناطیس هوایی با پنجره‌های مربعی با ابعاد 100 کیلومتر و با همپوشانی به میزان 75 درصد محاسبه و در ادامه با استفاده از روش مرکزیابی عمق کوری در محدوده استان برآورد شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که عمق کوری در محدوده استان از 7.5 تا 38 کیلومتر در تغییر است. بررسی نقشه عمق کوری و جریان حرارتی تهیه شده در این مطالعه نشان می‌دهد که در مناطقی از شمال تا جنوب شرق شهر زنجان و مناطق جنوب غربی استان عمق کوری کم و جریان حرارتی بیش از حد نرمال است. وجود این بی‌هنجاری‌ها و در کنار آن وجود چشمه‌های آبگرم نشان از پتانسیل زمین‌گرمایی این مناطق برای بررسی‌های بیشتر می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of CPD and heat flow for mapping of favorable geothermal zones in Zanjan province using of high resolution aeromagnetic data
Authors
Abstract
In this study it is attempt to estimate Curie-point depth (CPD) and heat flow maps of Zanjan province by power spectra estimation of high resolution aeromagnetic data for mapping geothermal prosperous zones. At first an artificial model was used to select the optimum window size, then the aeromagnetic power spectra was calculated over square windows of 100 kilometers width with 75% overlap for adjacent windows to estimate the CPD values over the study area by using the centroid depth method. The obtained results shows that CPD in Zanjan province varies from 7.5 to 38 km. Also, a review of the prepared CPD and heat flow maps indicates that two anomalous zones with low CPD and high heat flow were recognized in the north to south east part of Zanjan city and also south west of the province. The presence of these anomalous zones besides the existence of several hot springs shows the geothermal potential of these areas for further investigation.
Keywords
CPD, Aeromagnetic data, power spectra, heat flow, Zanjan province, geothermal resources