بهبود تفسیر داده های لرزه ای با کاهش اثر هم کوکی و استفاده از نشانگرهای لرزه ای

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1313-NIGS
نویسندگان
چکیده
از مهمترین مسائل تعیین کننده در کیفیت پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌ای ماهیت فرکانسی داده‌های لرزه‌ای برداشت شده است. فیلتر های فرکانسی به منظور تقویت یک سری محدوده های فرکانسی خاص از طیف دامنه داده های لرزه ای و در نتیجه بهبود نمایش ساختارهای متناظر با این محدوده های فرکانسی صورت می گیرد که در مراحل مختلف تفسیرهای ساختمانی و چینه ای می تواند مفید باشد. هدف این مطالعه، بررسی عدم قطعیت ناشی از وابستگی فرکانسی داده های لرزه ای است و سپس راهکاری را برای غلبه بر مشکلات ناشی از وابستگی فرکانسی در تفسیر لرزه ای و چینه‌شناسی ارائه خواهیم کرد. نتایج مطالعات نشان دادند که، اگر باندهای فرکانسی متفاوت از داده های برانبارش شده موجود باشد، می توان بهبود چشم گیری در تفسیر لرزه ای و تطابق لرزه با چاه بسازد که شامل تشخیص مرزهای سکانس، نشان دادن اشکال لرزه ای، همچنین تشخیص سیستم های رسوبی حوضه مد نظر است. برای تفسیر بهتر مقاطع لرزه ای از نشانگرهای لرزه ای لحظه ای استفاده کردیم. این کار باعث می شود مفسر راحت تر و با قطعیت بیشتری عمل تفسیر را انجام دهد. وابستگی فرکانسی بعد جدیدی را به داده های لرزه ای اضافه می کند که بطور کامل در تفسیر لرزه ای زمین شناسی مورد استفاده قرارنگرفته است.دراین مطالعه، داده های لرزه ای برانبارش شده را از فیلترهای ریکر با باند فرکانسی متفاوت عبور دادیم و خروجی بدست آمده مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. مشکلات مربوط به تفسیر مشخص گردید و بهترین حالت برای تفسیر را به نمایش درآوردیم. در انتها شکستگی ها، گسل ها،کانال، تغییرات چینه شناسی را به خوبی تشخصی داده ایم.
کلیدواژه ها
 
Title
Improving Seismic Data Interpretation through Co-Tuning Effect and via Seismic Indicators
Authors
Abstract
One f the most important factors determining the quality of seismic data processing and interpretation is the frequency nature of extracted seismic data. Frequency filtering is performed to improve a series of special frequency ranges from the seismic data spectrum and therefore, improve representation of corresponding structures with these frequency ranges, which can be useful in different stages of structural and stratigraphic interpretations. In this study, we will consider the uncertainty caused by frequency dependency of seismic data and then present a solution to overcome the problems caused by frequency dependency in seismic interpretation and stratigraphy. Results of studies suggested that if different frequency bands from stacked data are present, considerable improvement can be achieved in seismic interpretation and conformity of quake with well, which includes recognition of sequence boundaries, showing seismic forms, as well as identification of sedimentary systems of intended basin. For better interpretation of seismic cross-sections, we used seismic indicators. This helps the interpreter to perform interpretation more easily and with more certainty. Frequency dependency adds a new dimension to seismic data, which has not been studied completely in geological seismic interpretation. In this study, we passed stacked seismic data through Ricker filters with different frequency bands and the obtained output was analyzed. In the end, issues with interpretation were specified and we displayed the best form for interpretation, which resulted in identification of small fractures and faults.
Keywords
: frequency co-tuning, thickness co-tuning, seismic interpretation, seismic stratigraphy, filtering, frequency dependency