شناسایی لایه‌های گازدار مخزن پنوبسکات کانادا با استفاده از وارون‌سازی AVO بر مبنای اسمیت-گیدلو

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1317-NIGS
نویسندگان
چکیده
آنالیز دامنه در مقابل دورافت (AVO) یکی از مهمترین روش‌های وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای پیش از برانبارش می-باشد که براساس معادلات زوپریتس تخمینی از پارامترهای الاستیک زمین ارائه می‌کند. این مطالعه داده‌های پیش از برانبارش یک مخزن گازی به نام پنوبسکات در کشور کانادا را در ده زاویه‌ی مختلف از 3 تا 30 درجه در اختیار دارد و در نظر دارد با استفاده از نشانگرهای سری بازتابی موج P و S، محدوده‌ی گازدار مخزن را شناسایی نماید. محاسبه‌ی سری بازتابی موج P و S می‌تواند توسط آنالیز AVO انجام گیرد. آنالیز AVO براساس معادلات اسمیت گیدلو که تقریب ساده‌تری نسبت به معادلات زوپریتس است؛ در مقاطع زمانی 2000 و 2036 میلی‌ثانیه از مخزن پنوبسکات به منظور استخراج مقادیر سری بازتابی موج P و S صورت گرفت. همچنین از نشانگرهای بازتابی مذکور، فاکتور سیال و شبه نسبت پواسون نیز به دست آمد. سری بازتابی موج P و فاکتور سیال با استفاده از این روش بهتر می‌تواند منطقه-ی گازی را نشان دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Identification of gas-bearing layers of Penobscot reservoir (Canada) using AVO inversion based on Smith-Gidlow
Authors
Abstract
Amplitude versus offset (AVO) analysis is one of the important methods of prestack seismic inversion which is based on Zoeppritz equation to estimate the elastic parameters. This study used prestack seismic data of Penobscot reservoir in Canada in different angles from 3 to 30 degree. The objective is to detect gas-bearing layers of Penobscot reservoir using P-wave and S-wave reflectivities. Calculating the mentioned reflectivities could be performed using AVO analysis. AVO analysis based on Smith-Gidlow that is more simple approximation than Zoeppritz equations were calculated in time sections of 2000 and 2036 ms in Penobscot reservoir. Also, fluid factor and pseudo-Poisson ratio were deriven from mentioned reflectivities. In this research, P-wave reflectivity and fluid factor reflectivity determined gas regions with acceptable accuracy.
Keywords
Seismic inversion, Amplitude versus offset analysis, Hydrocarbon