مطالعه عددی تغییر پذیری جبهه بین آبهای ورودی و خروجی در خلیج فارس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1319-NIGS (R1)
نویسندگان
چکیده
بین آبهای شور خلیج فارس و آب کم شورتر ورودی از دریای عمان جبهه شوری در درون خلیج فارس شکل می گیرد که به طور فصلی تغییر می کند.در این تحقیق با استفاده از مدل عددی HYCOM جبهه شوری و پیچکهایی که در طول جبهه شوری ایجاد شده بررسی شده است. مدل از حالت سکون از ابتدای سال 2011 تا انتهای سال 2015 اجرا شد و نتایج سال 2015 برای بحث و بررسی انتخاب شد. نتایج مدل نشان می دهد که جبهه شوری محل ناپایداری کژفشاری است و در ماههای تابستان (با چینه بندی قوی چگالی) به صورت پیچکهای چرخندی (مرکز شور) و آنتی­سیکلونی(مرکز شیرین) ظاهر می­شود که در ماه آگوست بیشترین فعالیت پیچکی وجود دارد. از نتایج مدل فرآیند ضدآبشاری طیف انرژی پیچکها در گذر از آگوست به سپتامبر رخ می­دهدکه در توافق با نمودار آنستروفی طیف تلاطمی دوبعدی می­باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Numerical Study of Front Variability between Input and Output Waters in the Persian Gulf
Authors
Abstract
Between the Persian Gulf saline waters and the lower salinity of water from the Oman Sea, the salinity front is formed in the Persian Gulf, which changes seasonally. In this study, using the HYCOM numerical model, the salinity front and the eddy formed along the salinity front Been investigated. The model was launched from rest from the beginning of 2011 to the end of 2015, and the 2015 results were selected for discussion.
The salinity front appear to be prone baroclinic instability and mainly appears in the summer months (with a strong density stratification) in the form of cyclonic eddies (saline center) and anticyclonies (sweet center), which peak in August. From the results of the model, the anti-cascade process of the energy spectrum occurs during August-September, in agreement with the two-dimensional turbulence spectrum anistropy diagram
Keywords
salinity front, baroclinic instability, eddy, numerical model, 2D turbulence, boundary current