مطالعه کاهندگی امواج زلزله در منطقه فریمان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
چکیده
باتوجه به لرزه‌خیزی منطقه شمال شرق ایران و رویداد زلزله فریمان در تاریخ ۱۶/۱/۹۶، مطالعه و شناخت دقیقتر محیط انتشارامواج و پارامترهای جنبش نیرومند زمین امری ضروری به نظرمی‌رسد. هدف این تحقیق، بررسی لرزه نگاشتهای ثبت شده و مطالعه کاهندگی امواج لرزه‌ایQc برای ناحیه مذکور براساس لرزه‌نگاشتهای نزدیک به ۲۰۰۰ زلزله محلی ثبت شده توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی ومهندسی زلزله می باشد. برای برآورد Qc، از روش Single Back Scattering استفاده شده است که نگاشت‌ها در پنج باند فرکانسی ۲ تا ۳۲ هرتز، برای پنجره‌ی زمانی ۱۵ ثانیه برای بررسی ضریب کیفیت ، تحلیل شدند و رابطه فرکانسی
Qc = (40.32±5)f (1.059±0.04) برای منطقه فریمان بدست آمده است. امواج کدا از برخورد امواج S با ناهمگنی‌های تصادفی درون پوسته تشکیل می‌‌شوند. مقایسه نتایج بدست آمده با مناطق آرام و فعال لرزه‌ای نشان می دهد که مقادیر Qc بدست آمده با مناطق فعال که دارای ناهمگنی زیاد می باشند، همخوانی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Temporal Variation of Q Factor after Earthquakes
Authors
Abstract
Observed time-varying properties of the Earth’s crust after large earthquakes are correlated with the increase in stress. postseismic slip of the great earthquakes can give rise to temporal changes in the medium either due to strong ground motion damaging near-surface sediment layer or stress perturbations modulating crack density and/or fluid movement at depth. Such time-varying crustal properties can result in a fractional change in seismic wave attenuation and velocity. The spatial and temporal variations of coda attenuation (Qc) were studied in the source region of the Fariman (Mw 6, 2017) earthquake. The Qc values were determined from the amplitude decay rate of the S-wave coda in narrower overlapping frequency bands in the range f=2–32 Hz using the lapse time window 15s, based on a single back-scattering model for regional earthquakes recorded in a period from April 2017 to May 2017, including postseismic period. The reduction in Qc following this event indicates high pore fluid saturation within the fractured fault zone due to the postseismic fluid redistribution. Approaching the earthquake, we observed clear variations in the seismic wave propagation properties.
Keywords
Precursor, Variation of Q, Coda waves, Fariman, Qc