تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان - فرکانس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1321-NIGS
نویسندگان
چکیده
یکی از مهمترین مراحل در پردازش داده‌های لرزه‌ای حذف نوفه‌های تصادفی و همدوس می‌باشد که از این طریق تصویر لرزه‌ای مناسب تری حاصل خواهد شد. در روش تضعیف نوفه در حوزه‌ی زمان – فرکانس، حذف نوفه با استفاده از مقادیر آستانه و اعمال یک پنجره متحرک در مکان و زمان انجام می پذیرد. پس از برآورد طیفی ردلرزه‌های پنجره فوق، مقایسه بین دامنه‌ها با دامنه ای حاصل از اعمال معیاری خاص انجام گرفته در صورت بزرگتر بودن به مقدار مربوط به معیار مذکور کاهش می‌یابد. سپس طیف به حوزه زمان انتقال یافته و این روند برای تمامی فرکانسها در پنجره‌های انتخابی تکرار می‌شود. با استفاده از این روش دامنه‌ها محفوظ مانده و صرفا ردلرزه‌های آلوده به نوفه تحت تاثیر قرار می‌گیرند.در پایان عملکرد این روش با روش فیلتر f-k مقایسه می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Time frequency ground-roll denoising
Authors
Abstract
One of the most important steps of seismic data processing to obtain better seismic result, is denoising of white and coherence noises.In TFDN method denoising performs using threshold values and applying a sliding window in time and space. After spectral estimating of the window's traces, comparison between amplitudes and an amplitude resulted from applying a special scale, is performed and larger amplitudes would be attenuated to the scale chosen. Then data are transformed to time domain and this procedure is repeated for all frequencies. Using this method, aplitudes are preserved and only contained traces to noise are affected.at the end results are compared with f-k method results.
Keywords
time-frequency, f-k filter, noise attenuation, seismic data processing, groundroll, white noise