بررسی پتانسیل‌های مغناطیسی- فلزی ورقه 1:100،000 کدکن با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی، مغناطیس‌سنجی هوایی و دورسنجی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1330-NIGS
نویسندگان
چکیده
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق، ورقه کدکن در استان خراسان رضوی می‌باشد. در این مطالعه تلاش شده است تا موقعیت کانی‌سازی احتمالی برای کانی‌های مغناطیسی و فلزی در منطقه شناسایی شود. به دلیل بالا بودن تمرکز مواد فلزی در مجموعه سنگ های نفوذی، ولکانیکی و افیولیت ملانژها، داده‌های مغناطیس هوایی و سنجش از دور منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. پس از اعمال تصحیحات اولیه بر روی داده‌ها، با استفاده از اعمال فیلترهای مختلف بر روی داده‌ها، موقعیت تقریبی کانی‌سازی به صورت دو روند شمال شرق-جنوب غرب و همچنین سطحی بودن آنومالی‌ها مشخص شد. همچنین استفاده از نتایج آنالیز مولفه _های اصلی انتخابی (کروستا) سنجنده ETM+ در تعیین نواحی اکسید آهن منطقه و محدوده‌های هدف، قابل توجه بود.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of 1: 100,000 magnetic-metal potentials of Kadkan using geological data, Aero Magnetics and Remote Sensing.
Authors
Abstract
The study area in this study is the kadkan sheet in Khorasan Razavi. This study attempts to identify the potential mineralization potential for magnetic and metal minerals in the region. Due to the high concentrations of metal materials in a series of intrusive rocks, volcanic and Ophiolite Melange, Aerial Magnetism and Remote Sensing of the region were studied. After applying initial corrections to the data, using the various filters on the data, the approximate position of mineralization was determined in two trends of northeast-southwest as well as superficiality of the anomalies. Also, the use of the results of the analysis of the main component of the ETM+ sensor in the determination of the iron oxide regions and the target areas was significant.
Keywords
Kadkan, Aerial Magnetism, Remote sensing, Anomaly, ETM+ sensor