بررسی تغییرات تراکم جریان برگشتی در سواحل میانه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1336-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق از طریق یک مدل آزمایشگاهی به بررسی تغییرات تراکم جریان برگشتی (RD) در شرایط مختلف موج و بستر در سواحل میانه پرداخته شد. آزمایشات تحقیق حاضر با پیاده سازی سیستم اولیه‌ی ساحلی به حالت ناوه و سد رسوبی کرانه راستا (LBT) در فلوم آزمایشگاهی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی، طی 7 مرحله انجام شد. سپس نتایج با مشاهدات میدانی و آزمایشگاهی سایر محققین مورد مقایسه قرار گرفت و مطابقت خوبی را نشان داد. در نتایج اصلی این تحقیق آشکار شد پارامتر ارتفاع موج موثرترین پارامتر بر میزان تراکم جریان برگشتی در طول معینی از ساحل می باشد. در واقع فاصله‌گیری بین جریان‌های برگشتی با افزایش ارتفاع زیاد می شود به طوریکه سرانجام بی‏نهایت می شود و ساحل به حالت پراکنا نزدیک می شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the variations of rip density in the intermediate beaches
Authors
Abstract
In this research, the variations of rip density (RD) was investigated in different conditions of wave and bed in the intermediate beaches by a laboratory model. The present research tests was carried out in seven stages with the implementation of the first coastal system as the longshore bar and trough (LBT) in the experimental flume of the soil conservation and watershed management research institute. Then the results were compared with other field observations and laboratory tests and showed a good agreement. In the main results of this study, it was revealed that the wave height parameter is the most effective parameter on the value of rip density in the beach length. In fact, the rip spacing increases with increasing wave height, so that it eventually becomes infinite and the beach approaches dissipative state.
Keywords
rip density, intermediate, trough, longshore bar, dissipative