شناسایی تأسیسات زیرسطحی با استفاده از روش GPR و تکنیک LineTrac

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1338-NIGS (R1)
نویسندگان
چکیده
آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی و آگاهی از مشخصات و محل دفن دقیق آن‌ها یکی از چالش‌هایی است که مهندسان تأسیسات همواره با آن مواجه هستند. گسترش شهرها و به واسطه آن نیاز به توسعه شبکه‌های تأسیساتی و رفاهی جدید و همچنین نیاز به تعمیر و نگهداری از شبکه‌های قدیمی تر، تعیین محل دقیق آن‌ها را بسیار پراهمیت ساخته است. در این راستا روش‌های غیر مخرب به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین کاهش اختلال‌های ناشی از حفاری‌های بی مورد در مناطق شهری، مورد توجه بسیاری از مهندسان این رشته قرار گرفته است. یکی از روش‌های ژئوفیزیک نزدیک سطح که در سال‌های اخیر در این زمینه موفقیت‌هایی حاصل کرده، روش GPR است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی تأسیسات زیرسطحی در امتداد خط لوله انتقال پساب بوده که آنومالی‌های مختلف مانند کانال‌های پوشیده شده، لوله آب یا گاز و کابل های برق مشخص و به تصویر در آمدند.
کلیدواژه ها
 
Title
Identification of subsurface installations using the GPR method and LineTrac technique
Authors
Abstract
Detecting Underground facilities and discovering their characteristics and their precise landfill are one of the challenges facility engineers always face. The development of cities and the need for developing new facility and welfare systems, as well as the need for maintaining older networks, has made it very important to determine their exact locations. Regarding this, many non-destructive methods have been considered by many engineers in order to save time and money and to reduce the disruption caused by unplanned excavations in urban areas as well. One of the nearsurface geophysical methods, which has been successful in recent years, is the GPR method. The purpose of this investigation is to identify subsurface installations along the wastewater pipeline, where various anomalies, such as covered channels, water or gas pipes, and electrical cables are identified and illustrated.
Keywords
Ground penetrating radar (GPR), Buried facilities, Processing, Power Cable, LineTrac