مطالعه آزمایشگاهی تخمین توزیع اندازه قطرک‌های ابر در حضور هواویز دوده

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1340-NIGS
نویسندگان
چکیده
هواویزها تأثیر مهمّی بر آب و هوای یک منطقه می‌گذارند. هواویز دوده موجود در هوای شهرها به خصوص شهرهای صنعتی و پرجمعیت میزان بارش منطقه را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. از این رو با تشکیل ابر مصنوعی در آزمایشگاه از طریق انبساط شبه ‌بی‌دررو نتایج بررسی می‌شود. همچنین روشی بر مبنای تغییرات زمانی عبور باریکه‌ نور لیزر از میان قطرک‌های ابر برای تخمین توزیع اندازه‌‌ قطرک‌ها در محفظه‌ ابر ارائه می‌شود. در این آزمایش هواویز دوده با غلظت‌های مختلف به ابر تزریق می‌شود و با هواویزهای زمینه مقایسه می‌شود. نتایج حاکی از آن است که اگر ذرّات دوده با غلظت کم در جوّ وجود داشته باشند، قطرک‌های بیشتر و با شعاع بزرگتری در ابر تشکیل می‌شوند. ولی با افزایش غلظت هواویز دوده، شعاع قطرک‌های تشکیل شده کاهش می‌یابد، بنابراین احتمال بارش کم می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Laboratory study of the estimation size distribution of cloud droplets in the presence of soot aerosols
Authors
Abstract
Aerosols play important role in weather. The Rainfall amount is affected by the soot aerosol that is available in the air of cities, especially industrial and populated cities. Hence, with the formation of artificial cloud in the laboratory through quasi-adiabatic expansion, some results investigated. In addition, a method based on time variations of the laser beam through the cloud droplets used to estimate the size distribution of the cloud droplets. In this experiment, soot aerosol injected into the cloud with different concentrations and the results of cloud formation in presence of compared with the result of background aerosols. The results showed that if soot particles presents with low concentration in the atmosphere, more droplets and with larger radius form in the cloud. However, with increasing soot concentrations, the radius of the formed droplets decreases. Thus, the probability of precipitation decreased.
Keywords
size distribution, Cloud chamber, optical depth, soot aerosol, laboratory study