عوامل موثر در تعیین سازوکارکانونی زمینلرزه با روش پلاریته موجP

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1342-NIGS
نویسندگان
چکیده
سازو‌کار کانونی زمین‌لرزه‌ها به بهبود درک ما از ساختار گسل (شیرر، 1998)، تعیین میدان تنش و پتانسیل لرزه‌خیزی منطقه کمک می‌کند. سازو‌کارها اغلب با استفاده از قطبش اولین رسید موج P تعیین می‌گردند (ریزنبرگ و اوپن‌هایم، 1985؛ هاردبک و شیرر 2002). این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر برتعیین سازوکار کانونی زمین‌لرزه با استفاده از قطبش اولین رسید موج P به وسیله‌ی نرم‌افزار Hash انجام شده است. به این منظور 12 رویداد مصنوعی با استفاده از روش شبیه سازی پلاریته وزمان رسید در بخش مرکزی ایالت اصلی لرزه‌زمینساختی البرز - آذربایجان (زیر ایالت البرز مرکزی) تولید گردید و سازوکارکانوی آنها مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت نتایج بررسی انجام شده بر داده‌های مصنوعی با نتایج حاصل از مطالعه بر داده‌های واقعی مقایسه گردید. در این مقایسه مطابقت قابل توجهی بین نتایج حاصل از داده‌های مصنوعی و نتایج حاصل از داده‌های واقعی مشاهده شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Effective factors on determining focal mechanism of earthquakes by Pwave polarity
Authors
Abstract
Calculating the focal mechanism of earthquakes helps to investigate the style of faulting (shearer,1998), stress field (Hardebeck and Hauksson,2001) and the seismicity potential of the zone. Focal mechanisms are most often found by using P-wave first-motion polarities recorded at local seismic stations. This study investigated the effects of some factors on determining focal mechanisms by using P-wave first-motion polarities in Hash software. To do so, 12 synthetic events created by simulation of P wave polarity and arrival time in the central part of Alborz -Azarbayejan seismotectonic zone. Finally the results of synthetic events and real events in this region, compared and there was a great conformity between them.
Keywords
Effective factors on focal mechanism, P-wave first-motion polarities, Alborz -Azarbayejan seismotectonic zone