مطالعه‌ ساختارهای عمیق در زیر فلات ایران با استفاده از برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و منحنی پاشش امواج سطحی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1347-NIGS
نویسندگان
چکیده
شناخته‌شده‌ترین جز تکتونیکی فلات ایران کمربند کوهزایی زاگرس است که می‌توان آن را بصورت ساختاری جوان، مرتفع، لرزه‌خیز و چین‌خورده توصیف نمود. از این رو در این مطالعه، با استفاده از داده‌های دورلرز ثبت شده در مجموعه ایستگاههای دائمی و موقت موجود در این ناحیه، تلاش می‌گردد در ابتدا مدلی قدرتمند از ساختارهای عمیق زمین در زیر پروفیلی در امتداد بوشهر – سرخس با استفاده از روش برگردان همزمان توابع انتقال گیرنده و منحنی پاشش امواج سطحی (سرعت فاز و گروه در محدوده پریودهای 20 تا 100 ثانیه) ارائه گردد و در ادامه برخی از پدیده‌های مورد انتظار در ساختارهای قاره‌ای مورد مطالعه قرار گیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Study on Deep Structure Beneath Iranian Plateau Using Joint Inversion of Receiver Function and Surface Wave Disprsion Data
Authors
Abstract
Iranian plateau is one of the most famous and active regions in the world. But unfortunately the number of comprehensive research in this region is much less than other orogenic regions like Himalaya. In this study, we used teleseismic events recorded in 36 temporary/permanent stations and then by implementation of joint inversion of receiver function and dispersion data (group and phase velocity in period range 20 up to 100 sec), we try to present a new powerful illustration of deep structure beneath SW-NE profile. This new results indicate the complexity of regions contributed in Zagros orogenic system and adjacent area
Keywords
Iranian plateau, Zagros, Joint Inversion, RF, Dispersion data, Phase/group velocity