شبیه سازی جنبش نیرومند زمین لرزه بم به روش کاتوره ای گسل محدود زلزله شناسی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1358-NIGS
نویسندگان
چکیده
در تاریخ 5 دی ماه سال 1382 بامداد روز جمعه ساعت 5:26 زمین لرزه بم با بزرگای گشتاوری 6.5 در شهر بم و اطراف آن در شرق استان کرمان روی داد.در این تحقیق، به منظور برآورد پارامترهای چشمه و نحوه ی انتشار گسیختگی شتاب نگاشت های حاصل از گسیختگی با شبیه سازی به روش کاتوره ای گسلمحدود براساس فرکانس گوشه دینامیکی شبیه سازی شدند. مقایسه رکوردهای شبیه سازی ومشاهده ای نشان می دهد که انتشار گسیختگی بر روی صفحه گسل به طرف شمال بوده است. امتداد وشیب صفحه گسل با انجام میان گیری از 23 ایستگاه شتاب نگاری ثبت کننده به ترتیب 90 و 257 درجه می باشد.مقدار پارامترهای افت طیفی برای مولفه افقی و مولفه عمودی به ترتیب 0.06 و 0.05 و افت استرس 130 باربرآورد گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Simulation of Strong Ground Motion of Bam Earthquake Using Stochastic Finite Fault Method
Authors
Abstract
In the morning of a Friday, December 26th, 2003 at 01:56 UTC (5:26 AM Iran Standard Time), the Bam Earthquake occurred with a moment magnitude of 6.5 at Bam City and surrounding areas in east of Kerman Province, Iran. In the present research, in order to estimate source parameters and rupture propagation mechanism, accelerograms resulted from the rupture were simulated using stochastic finite fault method based on dynamic corner frequency. A comparison between the simulated records and observed ones shows that, rupture propagation has occurred on the fault plane in a northward direction. By averaging over 23 recording accelerograph stations, strike and dip of the fault plane were found to be 90 and 257 degrees, respectively. Spectral decay parameters for horizontal and vertical components were estimated at 0.06 and 0.05, respectively, with stress drop and focal depth estimated to be 130 bar.
Keywords
: Simulation of strong ground motion, Stochastic finite fault method, Bam Earthquake