تخمین بزرگا برای زمین لرزه Mw 7.3 کرمانشاه ( رویداد 11 دسامبر 2017 ) با استفاده از پارامترهای دوره و دامنه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1360-NIGS
نویسندگان
چکیده
مرگبارترین زمین‌لرزه سال 2017، رمین لرزه کرمانشاه با بزرگای 7.3 در مقیاس گشتاوری، نیاز ایران به وجود یک سامانه هشدار سریع زمین لرزه را اثبات می کند. توانایی تخمین سریع بزرگای زمین لرزهاز قسمت ابتدایی فاز P می تواند به عملی ساختن یک سامانه هشدار سریع زمین لرزه کمک کند. در این مقاله، بزرگای زمین لرزه کرمانشاه با بزرگای 7.3 در مقیاس گشتاوری که بر روی مرز ایران و عراق در 21 آبان 1396 (11 دسامبر 2017) رخ داد، با استفاده از روابط بدست آمده مربوط به پارامترهای دوره (Tc, Tpmax, Tlog) و پارامتر دامنه (Pd) تخمین زده می شود. با استفاده از این روابط توانستیم بزرگای این زمین لرزه را با موفقیت تخمین بزنیم. ایم مقادیر برای پارامترهای Tc ،Tpmax ،Tlog و Pd به ترتیب 8.3، 6.9، 6.9 و 6.6 هستند. پنجره زمانی مورد استفاده از قسمت ابتدایی فاز P برای پارامترهای Tc، Tpmax، Tlog و Pd به ترتیب 3، 3، 2.5 و 2.5 ثانیه است. بزرگترین خطای تخمین بزرگا با استفاده از این پارامترها برابر با 0.6 است که برای مقاصد هشدار سریع مقداری معمول و بسیار منطقی است.
کلیدواژه ها
 
Title
An empirical magnitude estimation for the 7.3 Mw Kermanshah earthquake of 11th December 2017 using Period and Amplitude parameters
Authors
Abstract
The deadliest earthquake of 2017, the Mw 7.3 Kermanshah earthquake, proves the need of an earthquake early warning system for Iran. The ability of rapidly estimating an earthquake magnitude from first part of the P phase is a factor than can help building an earthquake early warning system, as in many countries. In this paper, magnitude of the 7.3 Mw earthquake which occurred on the border of Iran and Iraq on 11th November of 2017 is estimated using the period (Tc, Tpmax, Tlog) and amplitude (Pd) regressions extracted for northwest of Iran. They could successfully estimate the magnitude of this earthquake with the values, 6.9, 6.9, 8.3 and 6.6 from the parameters Tc, Tpmax, Tlog and Pd respectively using only the first 2.5 seconds of initial part of P-wave (3 seconds in case of using Tlog and Tpmax). The largest magnitude error using these parameters is 0.6 which is normal for earthquake early warning purposes.
Keywords
Earthquake Early Warning, Northwest of Iran, Kermanshah earthquake, Tc, Tpmax, Pd