مطالعه تغییرات سطحی آتشفشان سبلان با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1362-NIGS
نویسندگان
چکیده
آتشفشان پلیو-کواترنری سبلان در شمال‌غرب ایران، یک آتشفشان چینه‌ای درون صفحه‌ای جوان است. این آتشفشان به دلیل جایگاه زمین‌ساختی فشاری و پتانسیل زمین گرمایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از فاکتورهای مهم در مطالعه‌ی آتشفشان‌ها، مطالعه‌ی تغییرات سطحی آن‌ها در طول زمان بر اثر فعالیت‌های ماگمایی، تکتونیکی یا گرانشی است. در این پژوهش از تصاویر ماهواره ENVISAT، در بازه زمانی 2003 تا 2010 استفاده شده‌ است و در نهایت نقشه میانگین سرعت ناشی از تغییرات سطحی آتشفشان سبلان و مناطق اطراف آن با استفاده از روش خط مبنای کوتاه به دست آمد. نتایج به دست آمده نشانگر بیشینه فرونشست سه میلی‌متر برسال در ناحیه کالدرای این آتشفشان در مدت زمان پوشش زمانی تصاویر تعیین گردید. همچنین حرکت امتدادلغز راستگرد بر روی گسل اهر ورزقان در نتایج به دست آمده مشاهده می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Survey of deformation around the Sabalan volcano using Interferometric Synthetic Aperture Radar
Authors
Abstract
The intra-plate, Plio-Quaternary Sabalan volcano in the NW of Iran is considered a strato-volcano. It has a particular importance in terms of geological setting and geothermal potential. Deformation of the volcano may has been caused by tectonic, magmatic or gravitational factors. It has been detected by time series analysis of observed displacements with InSAR. In this research 20 images of the ENVISAT satellite are used in a period of time from 2003 to 2010. Also for analyzing time series, the shortest base line method were used with STAMPS soft pack and finally, the map of the average speed caused by the surface changes of the Sabalan volcano and its surrounding area has been obtained and interpreted. The caldera in the Sabalan volcano indicates a maximum subsidence rate of about 3 millimeters per year in last 0.5 million years. Also, the East-West trending Ahar-Varzaghan fault indicate a major right lateral component.
Keywords
Sabalan, Volcano, InSAR