مقایسه روش‌های تعیین آستانه کامل بودن بزرگی زمینلرزهها (MC)

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1364-NIGS
نویسندگان
چکیده
هدف اصلی این پژوهش تعیین بزرگی آستانه کامل بودن (Mc) زمینلرزه‌های دو ایالت لرزه‌زمین‌ساختی زاگرس، و البرز-آذربایجان با روش‌های مختلف، و مقایسه آنها است. برای این امر پس از جمع آوری داده‌های تاریخی و دستگاهی از منابع جهانی (ISC, USGS, EMSC, IRSC) و تبدیل بزرگی آنها به Mw به منظور یکنواخت ساختن کاتالوگ زمین‌لرزه‌ها، سپس حذف پیشلرزهها و پسلرزهها به روش گاردنر و نوپوف (Gardner and Knopoff)، بزرگی آستانه کامل بودن زمینلرزه‌ها به روش‌ استپ (Stepp)(S)، روش بیشینه انحنا (Maximum Curvature) (MAXC)، روش آزمون نیکویی برازش (Goodness of Fit Test) (GFT)، و همچنین روش بهترین تلفیق دو روش MAXC و GFT (Best combination)(BC) تعیین شد و در نهایت روشی ترکیبی از استپ و بهترین تلفیق (S-BC) به منظور افزایش دقت در تعیین بزرگی آستانه کامل بودن کاتالوگ ارائه شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Comparison of methods for determining completeness of earthquake magnitudes (MC)
Authors
Abstract
The main goal of this paper is to determine the threshold magnitude for earthquakes of the Zagros and Alborz-Azarbayejan seismotectonic provinces by comparing them with various methods. So, in order to determination of the magnitude threshold for earthquake catalog: cumulation historical and instrumental data from global resources (ISC, USGS, EMSC,IRSC), and conversion their magnitude to Mw in order to uniformize the earthquake catalog, and removing the foreshocks and aftershocks by the Gardner and Knopoff method. Then magnitude threshold Calculated by Stepp’ Methode (S), Maximum Curvature (MAXC), Goodness of Fit Test (GFT), and the best combination of MAXC and GFT (Best Combination (BC) for catalog. Finally, introduce a composition method between S and S-BC in order to increase resolution to compute magnitude threshold for earthquake catalog.
Keywords
Completeness, Stepp’s Method, Uniform catalog, Seismotectonic province