روشی ساده برای تصحیح جهت گیری مولفه های افقی ثبت شده به یک سیستم همدوس به کمک مولفه های موج برشی پایین رونده

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1368-NIGS
نویسندگان
چکیده
ویژگی خطی پلاریزاسیون رسید مستقیم موج P، به لحاظ صنعتی برای چرخش و پردازش VSPهای دورافت دور استفاده می گردد. اما روش پلاریزاسیون موج P به دلیل تصویر انرژی پایین اولین رسیدهای موج P روی مولفه های افقی، اغلب در VSP دورافت صفر مورد استفاده نمی باشد. جهت گیری مولفه‌های لرزه ای به یک سیستم مختصات جغرافیایی یا حداقل سیستمی همدوس با آزیموت نامشخص، قبل از پردازش سه مولفه برای محاسبه شیب و آزیموت بازتابگرها لازم می باشد. این مقاله روش ساده ای برای تخمین جهت گیری داده سه مولفه حسگرهای لرزه ای در عملیات VSP دورافت صفر توسط ساخت سیگنال "پیمانه" به کمک محاسبه ریشه مجموع مربعات دو مولفه X و Y، بدون تحلیل هودوگرام، ارائه می نماید.
کلیدواژه ها
 
Title
A simple method for reorientation of recorded horizontal components into a coherent system using down going shear wave components
Authors
Abstract
The linear character of the polarization of direct P-wave arrival is often used industrially for orientation and processing of offset VSPs but the Pwave polarization method often is not applicable in zero offset VSP due to very low energy of the P-wave first arrivals projection on the horizontal components. It is absolutely necessary to orient the 3 components in true geographic coordinate system or at least into a coherent coordinate system prior to processing for computing dip and azimuth of certain reflector.
This paper present a simple method for estimating the orientation of seismic sensors of zero offset vertical seismic profile (VSP) by constracting the “modulus” signal by calculating the square root of the sum squares of X and Y components, without hodogram analysis.
Keywords
reorientation, horizontal components, coherent system, down going shear wave