اندازه گیری میزان ارتعاش لرزه ای در طبقه دوم سازه فلزی تحت تاثیر بار دینامیکی ماشین الات

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
چکیده
یکی از روشهای تعیین مقدار مجاز ارتعاشات استفاده از مایکروترمورها (خرده لرزه نگار) است. محدوده مورد مطالعه سازه ای فولادی واقع در بزرگراه شهید لشگری، خیابان شهرک سینمایی واقع شده است. داده‌‌ها با استفاده سه دستگاه خرده لرزه نگار مجهز به سه سنسور درهشت ایستگاه و در حالیکه در طبقه دوم سازه در زمان برداشت داده ماشین الات سنگین مشغول کار بوده برداشت شد . روش نسبت طیفی H/V به عنوان روش ناکامورا شناخته شده است و فرکانس غالب زمین و سازه با استفاده از روش نسبت طیفی تعیین می شود. داده ها توسط نرم افزار مورد پردازش قرار گرفت. حداکثر سرعت ارتعاشات در زمان های تنش (پرترافیک) حدود 576/3 میلیمتر بر ثانیه و در حالت عادی کمتر از 5/0 میلیمتر بر ثانیه می باشد . طبق استاندارد FHWA در صورتی که اجرای عملیات ارتعاشات صنعتی‌در نزدیکی تأسیسات و سازه‌های موجود اجرا شود، احتمال این که سازه تغییرشکل دائمی پیدا کند بسیار زیاد می باشد. برای سازه های خاص مانند سایت های باستان شناسی سرعت ارتعاشات باید پایین تر از 2/0 میلیمتر بر ثانیه باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Measurement of seismic vibration in the second floor of a metal structure under dynamic load of machines
Authors
Abstract
Microtermors are one of the methods for determining allowed vibration. The study area is located on the Shahid Lashgari highway, Shahrak Cinema Street. Data were collected using a three-sensory seismograph station in nine stations in Tehran and analyzed using software heavy machines were worked, the H /V spectral ratio method is known Nakamura method. The The dominant frequency of the structure and ground were determined from the horizontal to vertical (H/V) spectral ratios of microtremors. Data is processed by software. The maximum velocity of vibration is about 576/3 mm / s at the time of stress and less than 5.0 mm/s in normal mode. According to the FHWA standard, if the industrial vibration operations is carried out around of the existing facilities and structures, Structures are likely to deform. For specific structures, such as archaeological sites in order to avoid damage facilities should be the vibration velocity less than 0.2 mm / s.
Keywords
Microtramor, allowable vibration, the maximum velocity of vibration, Nakamura method, resonance frequency, H/V spectral ratios