بررسی قابلیت روش دورسنجی INSAR جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی با استفاده از آثار سطحی ناشی از حفاری و ساخت‌ آن ها

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1378-NIGS
نویسندگان
چکیده
در سال‎های اخیر روش تداخل‎سنجی راداری (InSAR)، ابزاری کارآمد در مطالعه کلیه پدیده هایی که سبب تغییر سطح زمین می شوند، ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است. کاربری ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی، تداخل سنجی رادار رو به رشد بوده و طی سال‌های اخیر به عنوان روشی نو و ارزشمند جایگاه ویژه‌ای پیداکرده‌است. اساس کار این روش در اندازه گیری حرکات سطح زمین با استفاده از تصاویر تکراری رادار است. تصویری که از یک منطقه در یک زمان مشخص برداشت می شود (زمان مرجع) با تصویری که در زمان دیگر توسط همان سنجنده رادار برداشت می شود، تلفیق شده و نتایج حاصله تفسیر می‌شود. با این فناوری می توان تغییرات و جابه‌جایی سطحی ناشی از پدیده هایی که در زیر سطح (طبیعی و مصنوعی) صورت گرفته است را شناسایی کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی توانایی این روش، جهت استفاده در احتمال کشف غیرمستقیم فضاهای زیر زمینی می‌باشد که با استفاده از شناسایی فرونشست و تغییر سطح زمین در محل حفاری و ساخت و سازهای زیرزمینی، صورت گرفته، می باشد. شناسایی و رصد آثار ساخت و سازهای زیرزمینی کاربردهای متنوعی در هر دو حوزه‌ی غیر نظامی و نظامی دارد
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the capability of INSAR remote sensing method to identify underground facilities using surface effects resulting from drilling and construction
Authors
Abstract
In recent years, Interferometric synthetic aperture radar (InSAR) method provides an effective tool for the study of all phenomena that cause changes in ground level, has been presented and used. Geophysical and geological applications, radar Interferometry has been growing and in recent years Has been introduced as a new and valuable method. The basis of this method is earth surface motions measure using radar Repetitious images. An image taken from a region at a given time (reference time) is combined with the image taken at another time by the same radar, and the resulting results are interpreted. With this technology can identify the changes and superficial displacement caused by phenomena under the surface (natural and artificial). The main objective of this research is investigate the ability of this method to be used for the indirect exploration of underground spaces, which is done by identifying subsidence and ground level altering in excavation and underground structures. Identification and observation of the effects of underground construction have diverse applications in both civilian and military domains
Keywords
Remote sensing, Satellite, Identification, Land subsidence, Underground Facilities, Synthetic Aperture RADAR Interferometry