تصویرسازی مخزن هیدروکربنی با استفاده از روش آنالیز طیفی لحظه ای

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1398-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
2گروه آموزشی فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3کارشناس ارشد شرکت نفت خزر
چکیده
بررسی تغییر محتوای فرکانسی یک سیگنال با زمان، به عنوان ابزار مفیدی برای کاربردهای تفسیری تلقی می شود. توزیع ویگنر- ویل، یک نمایش زمان- فرکانس از مرتبه دوم است که این خاصیت پایه محکمی برای آنالیز فرکانس لحظه ای داده های لرزه ای و استخراج نشانگرهای لرزه ای را فراهم می کند. با این حال، به دلیل ماهیت مرتبه دوم آن، اثر جملات متقابل توزیع ویگنر- ویل تفسیر این نمایش را محدود می کند. در این تحقیق برای غلبه بر این مشکل، از ایده کلیدی روش حداکثر آنتروپی برگ استفاده شده است. در این مطالعه روش مذکور روی داده های واقعی که مربوط به یکی از میدان های گازی شمال کشور است مورد ارزیابی و نتایج آن مورد تفسیر قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که روش مورد استفاده در آنالیز دقیق تر مقاطع فرکانس لحظه ای در محدوده ی گازی کار آمد می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Hydrocarbon reservoir imaging using instantaneous spectral analysis
Authors
mohsen gharib fish khani, Mohammad Ali Riahi, saeed sajedi
Abstract
Investigating the frequency variation of a signal with time is considered as a useful tool for interpretive applications. The Wigner-Ville distribution is a time-frequency display of the second order, which provides a solid foundation for analyzing the momentum frequency of seismic data and extracting seismic markers. However, because of its second-order nature, the effect of the Wigner-Ville cross terms sentences limits the interpretation of this play. In this research, the key idea of the method of maximum leaf entropy has been used to overcome this problem. In this study, the method was evaluated on actual data related to one of the gas fields of the north of the country and its results were interpreted. The results showed that the method used for more accurate analysis of the instantaneous frequency sections in the gas range was used.
Keywords
instantaneous frequency, Wigner-Ville distribution, maximum entropy method, interpretation