کاربرد آزیموت موج برشی در تعیین جهت تنش‌های اصلی منطقه و مسیرحفرتونل‌های افقی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1403-NIGS
نویسندگان
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چکیده
آنالیز لاگ‌های صوتی DSI در تعیین زون‌های انیزوتروپ و مشخص کردن جهت موج برشی سریع برای برآورد جهت تنش‌های اصلی منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. موج برشی در هنگام وارد شدن به زون انیزوتروپ (ذاتی وتنش القایی) به دومولفه کند وسریع تفکیک می‌گیرد که مولفه سریع آن در راستای درزه و شکاف و مولفه کند در راستای عمود بر آن منتشر می‌شود. آزیموت موج برشی سریع که توسط الگوریتم چرخش آلفود بدست می‌آید هم راستا با تنش اصلی ماکزیمم منظقه است. مسیر حفر تونل‌های افقی عمود بر راستای تنش اصلی ماکزیمم خواهد بود. در صورت عدم تغییرات مشاهده شده در آزیموت در زون مشخص می‌توان زون مذکور را بعنوان زون انیزوتروپ در نظر گرفت. لاگ آزیموت برای داده‌های چاه در منطقه مورد مطالعه ترسیم گردیده و جهت تنش‌های اصلی منطقه و زون‌های انیزوتزوپ تعیین گردیدند و لاگ گاما نیز برای تفکیک انیزوتروپی ذاتی از تنش القایی نیز بکار برده شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of shear wave azimuth to determination the direction of main stresses of the region and horizontal well trajectory
Authors
behzad nasrnia, Parviz pourghahramani, yosef sharghi
Abstract
The analysis of DSI acoustic logs is very important in determining anisotropic zones and identifying the direction of the fast shear wave for estimating the region’s main stresses directions. The shear wave is separated into two slow and fast components entering the anisotropic zone (intrinsic and induced stress) that fast component is spread in the direction of the joints and fractures and the slow component is spread on the perpendicular direction. The fast shear wave azimuth is obtained by the Alford’s rotation algorithm which is in line with the maximum main stress of the area. The path of horizontal tunnels is perpendicular to the maximum main stress. In the absence of changes observed in azimuth in the specified zone, it is possible to consider the zone as anisotropic zone. Azimuth logs were mapped for wells data in the study area and the directions of the main stresses of the region and the anisotropic zones were determined and gamma logs were also used to distinguish the inherent anisotropy of induced stress.
Keywords
Anisotropy &ndash, Shear wave- Azimuth-Slowness-Impedance-